Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

Formulier Openbare Geloofsbelijdenis

Onderwijzing

Jezus Christus heeft gezegd: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

De doop is het teken van het verbond van Gods genade. Als wij belijdenis doen, erkennen en eren wij de Naam van de drie-enige God die bij de doop over ons wordt uitgeroepen. Het is de Vader die ons tot zijn kinderen aanneemt. Het is Jezus Christus die ons redt en roept om zijn leerlingen en volgelingen te zijn. Het is de Geest die ons vervult en ons zijn gaven schenkt.

Als wij belijdenis afleggen van het geloof, geven wij daarmee antwoord op Gods liefde voor ons. Niet wij hebben Hem, maar Hij heeft ons uitgekozen. Met de Kerk van alle eeuwen, met de wereldwijde Kerk, mogen wij Christus volgen en zo gehoor geven aan Gods roepstem.

Daarom belijden wij ons geloof in het midden van zijn gemeente. Als gelovigen zetten wij onze gaven in voor Gods Koninkrijk. Zo geven wij rekenschap van de hoop die in ons is. Wanneer wij moeten lijden omwille van ons geloof, zullen we bidden om volharding en wijsheid.

Wij mogen weten dat wij de Geest ontvangen hebben om Gods kinderen te zijn en Hem als Vader te kunnen aanroepen. Het is de Geest die ons in de waarheid leidt en die ons leven wil vernieuwen. De Heer roept ons samen rondom het Woord. Hij nodigt ons ook als zijn leerlingen aan zijn tafel, waar Christus zelf de Gastheer is. Een feestmaal heeft Hij voor ons bereid, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn het hart verheugt. Zo zijn wij één met Hem en met elkaar. Verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heer en Heiland, Gods Koninkrijk te verkondigen en zijn komst te verwachten.

Belijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
Amen.

Geloften

Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest?

Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente van Christus, de goede strijd van het geloof te strijden, uw Heiland altijd te volgen en zijn Naam te belijden met woord en daad?

Wilt u, in gemeenschap met de kerk van Christus, als belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland, trouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de heilige Schrift en, met de gaven die u geschonken zijn, meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?