Skip to main content

Familie Heij op Bonaire

Op zondag 4 juli 2021 zijn Mart, Loes en hun dochter Laura Heij vanuit de Bethelkerkgemeente uitgezonden naar Bonaire voor Trans World Radio (TWR).

Meer willen weten over de Bijbel?

Altijd al meer willen weten over God, geloof, Bijbel en kerk? Dan is de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) iets voor u/jou!

Voedselbank Ede

Help mee de Voedselbank Ede te bevoorraden met jouw houdbare levensmiddelen en help anderen daarmee.

Vanuit de Bethelkerk

Vanuit de Bethelkerk is een gezin met drie kinderen uitgezonden naar Centraal-Azië. Vanwege veiligheidsredenen kunnen we hun naam en het land hier niet op de website noemen.

Zendingswerkers

Namens onze Herv. Gemeente zijn verschillende zendingswerkers uitgezonden naar plaatsen elders in de wereld. Op deze pagina noemen we een aantal van hen, om veiligheidsredenen kunnen we hier niet iedere zendingswerker noemen. Met name genoemd of niet,...

Beleidsplan Diaconie 2020-2023

Elke vier jaar willen we als diaconie onze visie, taken en voornemens opnieuw formuleren en vertalen in een beleidsplan. Voor de komende jaren staat in dit beleidsplan omschreven wat we willen gaan bereiken en op welke manier we dat willen gaan doen.

Contact gegevens Zendingscommissie

Voorzitter: Evert Morren (e.morren@wxs.nl) Secretaris: Herman van de Weerd (secretariaatzc.hervormdede@outlook.com) Penningmeester: Henk van Manen (financieelzc.hervormdede@outlook.com) Rekeningnummer: NL09 RABO 0373 7476 83 t.n.v. CvK Hervormde...

Thuisfrontcommissie (TFC)

De thuisfrontcommissie is er voor de persoonlijke vertegenwoordiging van de zendeling binnen gemeente, familie en bredere kring van bekenden. Het is wenselijk dat de TFC niet alleen bestaat uit vrienden, maar ook uit leden van de Hervormde Gemeente...

Samenstelling Zendingscommissie

In principe hebben namens iedere wijk twee leden zitting in de Zendingscommissie. De commissie bestaat per 1 januari 2021 uit de volgende leden: Namens Oude Kerkgemeente • Herman van de Weerd (secretaris) • Rieneke van Maanen Namens Sionkerkgemeente •...

Wat is onze missie

De Zendingscommissie wil gemeenteleden binnen Hervormde Gemeente Ede ondersteunen in hun missionaire roeping door toerusting, het (binnen bepaalde kaders) bieden van financiële middelen, het steunen van werkers en projecten binnen protestants-orthodoxe...

GZB-podcast ‘Deel je leven’

In ‘Deel je leven’ nemen zendingswerkers de luisteraar mee in hun leven in een andere cultuur. Vindt u het mooi om een inkijkje te krijgen in het leven van een zendingswerker?

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente (met wijkgemeenten) te Ede

Kerkdienstgemist

Via de Kerkomroep App voor Apple en Android kunt u de diensten mee en terug luisteren van de Hervormde preekplaatsen in Ede. Installeren:

Soos "de Vuurtoren"

Soos 'de Vuurtoren' is een soos voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedere eerste en derde vrijdag van de maand organiseert een groep van ongeveer 25 enthousiaste vrijwilligers een gezellige avond voor mensen (vanaf 14 jaar) met een...

Artikel - link invoegen met knop

In deze handleiding leer je hoe je een link naar een externe (of interne) webpagina invoegt in een artikel en het er als een knop uit laat zien. Maak een nieuw artikel aan en vul de titel en teksten in. Kopiëer de link van de pagina naar je klembord:...

Bericht aan een vertrouwenspersoon

Het bericht is verzonden Het bericht is verzonden aan de vertrouwenspersoon en deze zal contact met je opnemen op de wijze die jij hebt gekozen.

V&V in de gemeente

Binnen de Hervormde gemeente Ede willen we op een goede en respectvolle manier met elkaar omgaan. Geef je leiding in het jeugdwerk? Ga je namens de kerk op bezoek bij gemeenteleden? Ben je op een andere manier betrokken bij het kerkenwerk? Jouw relatie...

Wat is een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee je in vertrouwen kunt praten over ervaringen met ongewenst gedrag binnen of buiten de kerk. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor ieder gemeentelid. De kerk wil een veilige plaats zijn voor iedereen. Toch...