sionkerk logoSIONkerkgemeente

Welkom bij de Sionkerk te Ede!

Bewust of min of meer toevallig bent u/jij terecht gekomen op de website van de wijkgemeente Sionkerk van de Hervormde Gemeente te Ede. Het is fijn om u/jou via de website de weg te mogen wijzen naar de verschillende informatiepagina's en de diverse activiteiten die er binnen de kerk zijn voor alle leeftijden. Hopelijk krijgt u/jij zo een goed beeld van wie onze wijkgemeente is.

Lees meer...

Mededelingen

Kerkdiensten 23 januari

Er zijn zondag twee diensten in de Sionkerk. In de ochtenddienst preekt ds. de Wit naar aanleiding van een Bijbelgedeelte uit Handelingen 12. In de middagdienst preekt ds. Hoolwerf naar aanleiding van een Bijbelgedeelte uit Jesaja 40, Psalm 72 en Lukas 2. Van harte welkom! De diensten zijn ook online mee te vieren via Kerkdienstgemist.

De praktische gang van zaken, daarover is informatie gedeeld via de nieuwsmail en de Sionkerk-App. De middagdienst begint weer om 17:00 uur.

In verband met de kerk-gezin-schooldienst zullen er een aantal liederen voor de dienst worden gezongen. De liturgie is hier te downloaden

Kerkdiensten & Corona

Deze week zijn er vanuit de overheid nieuwe corona maatregelen afgekondigd. Enkele van deze maatregelen hebben ook betrekking op het houden van de erediensten. Hoewel we hoopten dat het niet nodig zou zijn, moeten we ook als gemeente het aantal contactmomenten verminderen om zo het risico op verspreiding van Corona te beperken. Als kerkenraad stellen we voor om de kerk weer bank-om-bank te gebruiken zodat iedereen elke zondag een keer naar de kerk kan gaan en tegelijk de mogelijkheid heeft om voldoende afstand te houden. Daarnaast gelden de algemene aanbevelingen die gelden in heel Nederland.

Dit betekent concreet:
- elk gemeentelid / gezin kan 1 keer per zondag een dienst fysiek bijwonen.
- iedereen wordt afwisselend ingepland voor een ochtend- dan wel middagdienst.
- de banken mogen worden opgevuld; als er geen kinderen bij zijn, probeer dan 1 plaats open te houden tussen volwassenen uit verschillende huishoudens.
- bij verplaatsingen in de kerk dragen we een mondkapje
- bij klachten van verkoudheid blijven mensen thuis.
- de kerkrentmeester / koster houden de regie bij binnenkomen en verlaten van de kerk.
- de andere aspecten van diensten blijven vergelijkbaar met de huidige situatie (zingen, collecteren, handen ontsmetten)

Wilt u een uitnodiging krijgen voor fysieke deelname aan de dienst, stuur dan een mail naar de scriba (scriba.skg@hervormdede.nl).

We adviseren om grootschalige andere activiteiten binnen de gemeente te beperken. Activiteiten van verenigingen en kringen na 17 uur worden voorlopig stopgezet.

Houdt bij het binnenkomen en verlaten van de kerk de onderlinge afstand in de gaten. Als het erg druk is rond de ingang, blijf dan even buiten op het plein wachten. De gemeenteleden achterin de kerk vertrekken door de hoofdingang aan de Proosdijerveldweg. De gemeenteleden in de zijzalen gaan naar buiten via de hal. Dit kan via de deuren in de zijzaal. Zij vertrekken eerst en pas daarna de gemeenteleden uit het middenschip om zo opstoppingen rond de ingang te voorkomen.
De komende maand zullen we als wijkkerkenraad de situatie rond Corona nauwlettend in de gaten houden, zodat de praktijk eventueel bijgesteld kunnen worden als de situatie daarom vraagt. We beseffen dat de gedachten over deze versoepelingen niet allemaal hetzelfde zullen zijn. Mochten er dringende vragen zijn op dit moment, neem dan gerust contact op met de scriba. 

Oppas voor kinderen tijdens de kerkdienst

Tijdens de ochtenddienst is er oppas voor jonge kinderen. Dit gebeurt in de bovenzaal van de Sionkerk.


Collecten en Ondersteuning Zendingswerkers

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

De opbrengst van de zendingsbussen in het 1e kwartaal bestemd zijn voor de IZB, voor het project Missionair pionierswerk “Zuiderlicht” in Lelystad. Meer informatie: https://www.izb.nl/project/56/Zuiderlicht.

Wilt u onze zendingswerkers ondersteunen die zijn uitgezonden? U kunt hiervoor een bedrag overmaken op rekeningnummer NL94INGB0004011800 ten name van de Zendingscommissie, met de vermelding dat dit bestemd is voor de zendingswerkers. U kunt ook gericht doneren via de "persoonlijke" sites van Bjorn en Marlies en Gerlinde.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)

Lees meer...