sionkerk logoSIONkerkgemeente

Welkom bij de Sionkerk te Ede!

Bewust of min of meer toevallig bent u/jij terecht gekomen op de website van de wijkgemeente Sionkerk van de Hervormde Gemeente te Ede. Het is fijn om u/jou via de website de weg te mogen wijzen naar de verschillende informatiepagina's en de diverse activiteiten die er binnen de kerk zijn voor alle leeftijden. Hopelijk krijgt u/jij zo een goed beeld van wie onze wijkgemeente is.

Lees meer...

Kerkbodeberichten 31 januari

 Doopdienst 26-januari

Afgelopen zondag werd de doop bediend en ontving M.A.G. R het teken en zegel van Gods Verbond. Als dooptekst kreeg zij mee Jesaja 43 vers 2a en 3: ‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland.......’ Deze tekst sloot aan bij de preek, waar het volk Israël door de Jordaan trok, voordat zij het beloofde land konden binnen gaan. De tekst voor de preek was Jozua 4 vers 6 en 7: ‘Zodat dit een teken is onder u. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen: Wat betekenen deze stenen voor u? dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de Heere.

Gemeenteavond Sionkerk, 29 januari

We nodigen u allen van harte uit voor de gemeenteavond op 29 januari. Deze avond heeft als doel om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met ds. de Wit en zijn familie. Ds. de Wit zal op deze avond een kort moment stilstaan bij een thema rondom het gemeente-zijn, waarna we met elkaar in gesprek kunnen over dit onderwerp.

Verslag kerkenraadsvergadering 15 januari

We beginnen de vergadering met een korte Bijbelstudie over 1 Tim 4 waar Timotheüs wordt opgeroepen om een voorbeeld te zijn voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. We denken met elkaar na over wat dit concreet betekent voor ons persoonlijk en als ambtsdrager in de Sionkerkgemeente. We bespreken daarna een aantal praktische zaken, zoals hoe we omgaan met meegeregistreerde leden binnen Hervormd Ede (deze zullen worden benaderd, omdat ze anders door de nieuwe AVG-wet automatisch worden uitgeschreven als lid), de verkiezing van het moderamen, en we blikken kort terug op de bevestiging- en intrededienst van 5 januari. We nemen daarna afscheid van br. Assink, en danken hem voor het werk wat hij in de gemeente mocht doen. Na de koffie bespreken we met elkaar de invulling van het bezoekwerk van de predikant als ook de ouderlingen en diakenen. Het gaat hierbij concreet om pastorale bezoeken van ouderen en jongeren als ook van gemeenteleden rondom ziekte, huwelijk, geboorte en jubilea. De frequentie van bezoeken zal binnenkort via een nieuwsbrief binnen de Sionkerk worden toegelicht. We staan kort stil bij het opgestelde werkplan van onze predikant en spreken af deze na een aantal maanden te evalueren. Daarnaast stond de evaluatie van de samenwerking met de Oude Kerkgemeente op de agenda. Dit wordt in verband met de tijd doorgeschoven naar de volgende vergadering. Na bespreking van deze zaken wordt de vergadering afgerond.

Bezoekwerk

In de achterliggende weken heb ik al een heel aantal bezoeken mogen brengen. Met name bezoeken rond overlijden, ziekte en zorg. Vanaf februari wil ik hierbij ook het verdere bezoekwerk ter hand nemen. Tijdens de gemeenteavond hoop ik iets te zeggen over de wijze waarop ik dat hoop vorm te geven. In een volgende kerkbode/nieuwsbrief kom ik hier dan weer op terug.

Censura morum en voorbereiding Heilig Avondmaal

Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 16 februari is er de mogelijkheid tot Censura Morum. Is er een bezwaar tegen de belijdenis en/of levenswandel van een belijdend lid van de gemeente en is de weg van vermaning volgens Matth. 18:15 bewandeld, dan kan Censura Morum worden aangevraagd bij de scriba.

Komende zondag staat in het teken van de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Ter overdenking in deze week geef ik graag een woord door van Luther: ‘Leer Christus kennen, en Die gekruisigd! Leer Hem zingen een nieuw lied, aan uzelf te wanhopen en tot Hem te zeggen: Gij, o Heere Jezus, zijt mijn gerechtigheid, en ik ben Uw zonde! U hebt het mijne genomen, en hebt mij het Uwe gegeven. Hetgeen U niet was, bent U geworden, opdat ik zou worden hetgeen ik niet was. Wees op uw hoede, wanneer u naar een heiligheid staat, waarbij u uzelf niet meer als een zondaar wilt erkennen. Want Christus woont alleen bij de zondaren. Hij is daarom van de hemel nedergedaald, waar Hij onder rechtvaardigen woonde, om ook bij de zondaren te wonen. Overweeg deze Zijn liefde, en u zult er de zoete troost van smaken. Indien onze werken en onze kommer ons de rust van het geweten konden geven, waartoe zou Christus dan gestorven zijn? U zult daarom geen vrede vinden dan in Hem, wanhopende aan uzelf en aan uw werken, en lerende met welk een liefde Hij voor u de armen opent, terwijl Hij al uw zonden op Zich neemt en u al Zijn gerechtigheid schenkt.’ M. Luther

Alpha cursus 2020

Voor iedereen die meer wil weten over het christelijke geloof en samen na wil denken over de belangrijkste vragen van het leven, wordt er in het komend jaar opnieuw een Alpha cursus georganiseerd. Wil je meer weten over Alpha of ken je iemand die geïnteresseerd is in Alpha? Kijk dan voor meer informatie bij de wijkberichten van de Oude Kerkgemeente of op de website www.alpha-ede.nl.

Communicatie via mail Sionkerk

Het komt regelmatig voor dat er gedurende de week bijzondere dingen gebeuren waar we u graag van op de hoogte stellen. Via de afkondigingen aan het begin van de dienst wordt dan wel veel informatie gedeeld, maar in de praktijk worden data en adresgegevens al snel vergeten. We kregen daarom als kerkenraad de vraag of het mogelijk was om relevante informatie ook via de mail te delen. Omdat we communicatie met de gemeente belangrijk vinden (zie ons beleidsplan) willen we positief op dit verzoek ingaan. Als u of jij de informatie rondom zieken, huwelijken, begrafenissen, jubilea, beroepen, etc. in uw mailbox wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar scriba.skg@hervormdede.nl met daarin de opmerking dat u op de maillijst van de Sionkerkgemeente wilt worden opgenomen.

Tot slot

Deze keer groet ik in het bijzonder de kinderen. Vorige week was ik bij hen te gast op de basisschool. Ik heb er van genoten. Naast alle indrukken blijven mij twee dingen in ieder geval bij: ik was op bezoek bij de kleuters en wat wisten zij veel te vertellen van de verhalen die ze van de juffrouw hadden gehoord. Wat een voorrecht om van kinds af aan de woorden van God te mogen horen. In groep 4 en 6 werden heel goede vragen gesteld. Over roeping en over wie God is. Vraag veel, zo gebeurde dat in de tijd van de Bijbel ook. We groeten ook het personeel. Vanuit het nieuws horen we tal van signalen over werkdruk en overbelasting aan regelgeving e.d.; een compliment is dan ook wel op zijn plaats. Van harte wensen we het personeel van onze scholen Gods zegen toe.

Lees meer...