sionkerk logoSIONkerkgemeente

Welkom bij de Sionkerk te Ede!

Bewust of min of meer toevallig bent u/jij terecht gekomen op de website van de wijkgemeente Sionkerk van de Hervormde Gemeente te Ede. Het is fijn om u/jou via de website de weg te mogen wijzen naar de verschillende informatiepagina's en de diverse activiteiten die er binnen de kerk zijn voor alle leeftijden. Hopelijk krijgt u/jij zo een goed beeld van wie onze wijkgemeente is.

Lees meer...

Mededelingen

Catechisatie 25 januari

Beste vrienden, in verband met de val die ik gemaakt heb afgelopen week is het nog niet mogelijk om maandag catechisatie te geven. Ik wilde daarom één week overslaan en elkaar bij leven en welzijn volgende week 25 januari weer digitaal te ontmoeten. Ds. de Wit

Kerkdiensten zondag 17 januari

Er zijn morgen opnieuw twee diensten in de Sionkerk. Deze worden gehouden om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de ochtenddienst hoopt voor te gaan ds. Molenaar. Hij zal preken vanuit een Bijbelgedeelte uit Mattheüs 5. In de middag komt ds. Verbaan en hij zal preken vanuit Psalm 97 en Markus 1. U bent van harte welkom in de dienst als u daarvoor een uitnodiging heeft ontvangen. Mocht u niet zijn ingeroosterd, dan bent u van harte welkom om de dienst vanuit huis mee te kijken / te luisteren. U kunt de dienst bijwonen via de uitzending bij Kerkomroep of Kerkdienstgemist. Meer informatie over de collectes vindt u verder op deze pagina. Komende zondag zijn deze voor de IZB en het kerkenwerk in onze gemeente. U moet zich overigens aanmelden om een dienst te kunnen bijwonen. Zie hiervoor het aanmeldformulier verderop op deze pagina.

Bijbelkring

We hadden gehoopt dat het mogelijk zou zijn om weer samen te komen als kring rond het Woord, maar vanwege de huidige beperkingen gaat de kring op dit moment niet door. Zodra het weer mogelijk is om samen te komen, geven we dit via de kerkbode en nieuwsbrief door. 

Lockdown

Begin december zijn we in Nederland een nieuwe fase ingegaan om de verspreiding van het Coronavirus in te perken. Zoals u weet, moeten we waar mogelijk het aantal contactmomenten met andere huishoudens beperkt houden. Als gemeente willen we daarom alles doen wat nodig is om elkaar te beschermen tegen het virus en tegelijk elkaar te bewaren bij het Woord van onze God. Juist ook op zondag. Om Hem te ontmoeten, naar Hem te luisteren en samen te bidden. Na overleg met de kerkenraad hebben we besloten om het kerkbezoek conform de huidige planning en voorschriften te continueren. Dat betekent concreet dat er elke dienst 30 volwassenen aanwezig kunnen zijn (exclusief medewerkers). Als u zich heeft aangemeld, dan heeft u een uitnodiging ontvangen met daarin de data wanneer u een dienst kunt meemaken vanuit de Sionkerk. Tijdens binnenkomen en verlaten van de kerk houden we voldoende afstand tot elkaar, en bij verplaatsingen dragen we een mondkapje. Als u niet bent ingeroosterd, dan verzoeken we u om de dienst vanuit thuis mee te maken. We willen u daarnaast vragen om voor en na de kerkdienst niet buiten op het plein te blijven napraten, maar direct naar huis te gaan. Dit om het onderlinge fysieke contact waar mogelijk te beperken.

We willen u vragen om als gemeente van Christus elkaar in het oog te houden. Voor velen valt deze tijd zwaar. We proberen u pastoraal nabij te zijn. Mochten er vragen zijn, of behoefte aan een pastoraal gesprek, legt u dan vooral contact met uw wijkouderling.

Oppas voor kinderen tijdens de kerkdienst

Omdat de komende weken maar een minimaal aantal gemeenteleden aanwezig is tijdens de kerkdienst, laten we de oppas boven in de kerk vervallen. De zaal boven in de kerk is wel beschikbaar. Per dienst kunt u met de aanwezige moeders en vaders afstemmen wie er oppast.

Zondagschool

Vanaf zondagmiddag 27 september zijn alle kinderen van 4-12 jaar weer van harte welkom in de Koepelschool van kwart voor 2 tot kwart voor 3. Voor meer informatie, zie de kerkbode.

Winteravonddiensten

Samen met de predikanten van de Oude Kerk en Sionkerk is dit jaar gekozen voor een speciaal thema, te weten: "Leven door de Geest." In deze bijzondere tijd, waarin het lang niet meer altijd vanzelfsprekend is om elke kerkdienst bij te wonen.....is dit een mooie aanvullende mogelijkheid die wordt geboden. Aanmelden voor de diensten is verplicht en kan via deze link.

Kerkdiensten : aanmelden verplicht

Als u een dienst wilt bijwonen, dan moet u zich hiervoor aanmelden via deze link. Er is nog voldoende plaats, dus schroom niet om u aan te melden. Iedereen die zich heeft aangemeld afgelopen weken heeft - als het goed is - een uitnodiging ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, stuur dan een bericht naar de scriba. Hier vindt u het protocol hoe de kerkdiensten zijn ingevuld. Let wel, het protocol kan wijzigen zodra er versoepelingen optreden of uit de ervaringen blijkt dat bepaalde onderdelen niet goed werken. Als dat het geval is, wordt u hierover geinformeerd. Omdat veel communicatie hierover via de mail verloopt, adviseren we u om zich aan te melden voor de wekelijkse nieuwsmail bij de scriba.

Wat betekent dit concreet? Heel concreet betekent dit dat er alles aan gedaan wordt om onderling 1,5 m afstand te houden. Tussen beide diensten moet de kerk worden schoongemaakt. Als u bij de kerk aankomt, dan wordt u door de koster (of een ambtsdrager) naar uw plaats gebracht. 


Collecten en Ondersteuning Zendingswerkers

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

De opbrengst van de zendingsbussen is in dit kwartaal bestemd voor alle zendingswerkers die vanuit Hervormd Ede zijn uitgezonden.

Wilt u onze zendingswerkers ondersteunen die zijn uitgezonden? U kunt hiervoor een bedrag overmaken op rekeningnummer NL94INGB0004011800 ten name van de Zendingscommissie, met de vermelding dat dit bestemd is voor de zendingswerkers. U kunt ook gericht doneren via de "persoonlijke" sites van Bjorn en Marlies, Heleen en Gerlinde.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)

Tot slot

Onze ogen zijn op de Heere. We bidden voor hen die leidinggeven aan ons land en werkzaam zijn in de ziekenhuizen. We bidden om Gods bewaring en weten ons verbonden in de gebeden.
Uw wijkkerkenraad

Lees meer...