sionkerk logoSIONkerkgemeente

Welkom bij de Sionkerk te Ede!

Bewust of min of meer toevallig bent u/jij terecht gekomen op de website van de wijkgemeente Sionkerk van de Hervormde Gemeente te Ede. Het is fijn om u/jou via de website de weg te mogen wijzen naar de verschillende informatiepagina's en de diverse activiteiten die er binnen de kerk zijn voor alle leeftijden. Hopelijk krijgt u/jij zo een goed beeld van wie onze wijkgemeente is.

Lees meer...

Mededelingen

Catechisatie 1 maart

Aankomende maandag begint de catechese weer. Jullie zijn van harte welkom op de gewone tijden in de Sionkerk.

Kerkdiensten zondag 28 februari

In de ochtenddienst hoopt voor te gaan ds. de Wit, en in deze dienst wordt Joas Andreas van der Blom gedoopt. Het Bijbelgedeelte dat centraal staat in de preek komt uit Markus 10. In de middag spreekt ds. Molenaar en hij zal preken vanuit Lukas 9 en 22. De preek heeft als thema "De berg der vernedering!". Iedereen die een uitnodiging ontvangen heeft (en deze volgt later vandaag), is welkom om de dienst vanuit de Sionkerk mee te maken. Alle andere gemeenteleden zijn van harte welkom om de diensten vanuit thuis mee te beleven. Dit kan via: Kerkomroep of Kerkdienstgemist. Meer informatie over de collectes vindt u verder op deze pagina. Er zijn zondag twee collecten: deze zijn bestemd voor het Plaatselijk Jeugdwerk en voor het kerkenwerk in onze gemeente.

Winteravonddienst 3 maart

Dit jaar zijn er al verschillende lezingen gehouden rond het thema ‘Leven door de Geest’. Tal van aspecten van het werk van de Heilige Geest zijn aan de orde geweest. Een onderwerp wat voor jongeren en ouderen zeer waardevol is. Niet alleen wat betreft opdoen van Bijbelkennis, maar ook opbouwend voor je geloofsleven en opbouw van de gemeente. Op woensdag 3 maart wordt de laatste dienst gehouden van dit jaar. Ds. Nap uit Hoevelaken zal spreken over het onderwerp "Blijdschap door de Geest” naar aanleiding van 1 Thess 1. In verband met het maximum aantal aanwezigen, is het aantal gasten ingeperkt. Aanmelden voor de diensten is verplicht en kan via deze link. Aanstaande dinsdag krijgt u dan bericht of u de dienst vanuit de Sionkerk bij kunt wonen.

Uitnodiging kerkdiensten

Na de laatste persconferentie zijn er in heel Nederland een aantal versoepelingen in gang gezet. Dit geldt ook voor het het bezoek van kerkdiensten. Als kerkenraad zijn we dankbaar voor de huidige ontwikkelingen, en willen we u vanaf aankomende zondag weer uitnodigen om deel te nemen aan de kerkdiensten. U krijgt een uitnodiging bij welke diensten u aanwezig kunt zijn. Daarmee gaan we concreet weer terug naar de situatie van 1,5 maand geleden waarbij voor elke dienst circa 30 volwassenen werden uitgenodigd. U kunt zich aanmelden voor de kerkdienst door een mail te sturen naar de scriba of via de website (zie hieronder).

Oppas voor kinderen tijdens de kerkdienst

Omdat de komende weken maar een minimaal aantal gemeenteleden aanwezig is tijdens de kerkdienst, laten we de oppas boven in de kerk vervallen. De zaal boven in de kerk is wel beschikbaar. Per dienst kunt u met de aanwezige moeders en vaders afstemmen wie er oppast.

Voedselbank

In de maanden maart en april staan de voedselkratten voor de Voedselbank weer in de Sionkerk. Aangezien i.v.m. de coronacrisis niet iedereen in de kerk kan komen, willen we als Diaconie graag een inzamelingsactie moment houden. Zeker nu hulporganisaties zich zorgen maken over oplopende armoede in deze crisistijd en zij de vraag om hulp (waaronder voedselpakketten) zien toenemen, willen we in het bijzonder uw aandacht hiervoor vragen en u oproepen ons hierin te ondersteunen.
Vanaf aankomende dinsdag, DV 9 maart, kan er tussen 19.30 uur en 20.30 uur voedsel ingeleverd worden in de Sionkerk. De Voedselbank is hierbij vooral gebaat bij houdbare producten. Naast de zondag kan dit ook op de volgende dinsdagavonden: 23 maart, 6 april en 20 april. Op deze wijze kunnen en mogen we deze maanden als wijkgemeente dan ook heel praktisch diaconaal bezig zijn en delen in de overvloed die God ons heeft gegeven! Alvast bedankt hiervoor! Diaconie Sionkerkgemeente

Kerkdiensten : aanmelden verplicht 

Als u een dienst wilt bijwonen, dan moet u zich hiervoor aanmelden via deze link. Iedereen die zich heeft aangemeld afgelopen weken heeft - als het goed is - een uitnodiging ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, stuur dan een bericht naar de scriba. Hier vindt u het protocol hoe de kerkdiensten zijn ingevuld. Let wel, het protocol kan wijzigen zodra er versoepelingen optreden of uit de ervaringen blijkt dat bepaalde onderdelen niet goed werken. Als dat het geval is, wordt u hierover geinformeerd. Omdat veel communicatie hierover via de mail verloopt, adviseren we u om zich aan te melden voor de wekelijkse nieuwsmail bij de scriba.

Wat betekent dit concreet? Heel concreet betekent dit dat er alles aan gedaan wordt om onderling 1,5 m afstand te houden. Tussen beide diensten moet de kerk worden schoongemaakt. Als u bij de kerk aankomt, dan wordt u door de koster (of een ambtsdrager) naar uw plaats gebracht. 


Collecten en Ondersteuning Zendingswerkers

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

De opbrengst van de Zendingsbussen zijn in het 1e kwartaal bestemd voor het IZB project “De Brug.”

Wilt u onze zendingswerkers ondersteunen die zijn uitgezonden? U kunt hiervoor een bedrag overmaken op rekeningnummer NL94INGB0004011800 ten name van de Zendingscommissie, met de vermelding dat dit bestemd is voor de zendingswerkers. U kunt ook gericht doneren via de "persoonlijke" sites van Bjorn en Marlies, Heleen en Gerlinde.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)

Tot slot

Onze ogen zijn op de Heere. We bidden voor hen die leidinggeven aan ons land en werkzaam zijn in de ziekenhuizen. We bidden om Gods bewaring en weten ons verbonden in de gebeden.
Uw wijkkerkenraad

Lees meer...