sionkerk logoSIONkerkgemeente

Kerkbodeberichten 10 mei

Berichtgeving kerkbode en pastoraat vacaturetijd

Voor berichten in de kerkbode, afkondigingen (ziekte, zorgen, jubiliea, geboorte, etc.) met de scriba. Kopij voor de kerkbode kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor vragen om (extra) ondersteuning in het pastoraat kunt u contact opnemen met tweede br. Siem Smidt 0318-693178). Als gemeente willen we heel graag met u meeleven ... deelt u dan uw zorg-, dank- of gebedspunt met ons? Dit kan allereerst via uw wijkouderling of via een bericht aan br. Smidt.

VakantieBijbelFeest

Ook deze zomervakantie hopen we weer het VakantieBijbelFeest te organiseren. Omdat we het fijn vinden dat de gemeente actief meedoet en/of aanwezig is geven we alvast de data door: 27, 28 en 29 augustus. Het thema is: SchatRijk! We hopen er velen van u en jullie te ontmoeten. Contactpersoon: Anita Ploeg, tel. 300518.

Update beroepingswerk

Na veel gebed heeft ds. Hogendoorn ons laten weten dat hij voor het beroep van onze gemeente moest bedanken. De HEERE gaf hem niet de vrijmoedigheid om dit beroep aan te nemen, hoewel hij zeer geraakt was door de betrokkenheid van onze gemeente, en de focus op een prediking die voortbouwt op het luisteren naar het Woord van God. We bidden dat hij en zijn gezin rust mogen krijgen op deze beslissing, en dat de HEERE hem verder zal leiden op zijn weg. We bidden ook om wijsheid, genade en volharding voor ons als gemeente op onze zoektocht naar een knecht van God om onze gemeente te dienen.

Communicatie via mail Sionkerk

Het komt regelmatig voor dat er gedurende de week bijzondere dingen gebeuren waar we u graag van op de hoogte stellen. Via de afkondigingen aan het begin van de dienst wordt dan wel veel informatie gedeeld, maar in de praktijk worden data en adresgegevens al snel vergeten. We kregen daarom als kerkenraad de vraag of het mogelijk was om relevante informatie ook via de mail te delen. Omdat we communicatie met de gemeente belangrijk vinden (zie ons beleidsplan) willen we positief op dit verzoek ingaan. Als u of jij de informatie rondom zieken, huwelijken, begrafenissen, jubilea, beroepen, etc. in uw mailbox wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin de opmerking dat u op de maillijst van de Sionkerkgemeente wilt worden opgenomen.

Terugblik catechisatie 2018-2019

In het achterliggende winterwerk heb ik catechisatie mogen geven in de Sionkerk. Het was goed om te merken dat de jongeren trouw waren in het bezoeken van de avonden. Ook hun betrokkenheid tijdens de lessen heb ik gewaardeerd. We hebben dit jaar, net als in de achterliggende jaren, gebruik gemaakt van de methode Leer & Leef van de HGJB. Met de jongste groep hebben we eerst nagedacht over de Bijbel en de Tien Geboden. Vervolgens stond de dood, opstanding, hemelvaart en wederkomst van de Heere Jezus centraal. Daarna hebben we over relaties nagedacht. Met de andere twee groepen hebben we allereerst nagedacht over het gebed en geloof waarna ook de onderwerpen verkiezing, rechtvaardiging en bekering aan de orde kwamen. Vervolgens dachten we na over het Koninkrijk van God en de sacramenten. Eind maart hebben we het catecheseseizoen afgesloten. Ik wil jullie, jongeren, bedanken voor de betrokkenheid. Het is te hopen dat de Sionkerkgemeente weer snel een eigen predikant mag ontvangen. Als dat nog even op zich laat wachten, dan hoop ik volgend seizoen, zo de Heere wil en wij leven, weer met vreugde catechisatie te geven. Ter zijner tijd verschijnt er een bericht in de kerkbode over het nieuwe seizoen. JM

Terugblik kerkenraad 2 mei

Tijdens de meivakantie hebben we als kerkenraad weer vergaderd. Zoals gebruikelijk beginnen we de vergadering met een half uur Bijbelstudie, en dit keer over de gelijkenis van de Zaaier uit Markus 4. Rondom het beroepingswerk hebben we vaak stilgestaan bij het belang van een Bijbelse prediking waarin Christus centraal staat, en dat onze relatie met de Heere Jezus mag groeien (dan wel starten) door eerbiedig te luisteren naar het Woord van God. Op deze avond denken we na over de vraag wat datzelfde Woord van God voor vrucht draagt in ons persoonlijk leven, maar ook in ons functioneren als gemeente. Waaraan merken we dat de Geest werkt, en welke zaken kunnen het werk van de Geest ook belemmeren? Na deze Bijbelstudie worden een heel aantal praktische zaken besproken rondom het kerkenwerk van het afgelopen half jaar, maar ook vooruitkijkend naar het komend seizoen. We bespreken het calamiteitenplan rondom de oppas in de bovenzalen, de pastorale zorg in de Klinkenberg, de samenwerking met de Oude Kerkgemeente (als input voor het moderamina-overleg), en evalueren de catechese van het afgelopen jaar. We wisselen ook gedachten uit over de nieuwe beleidsplannen die voor de periode 2020-2024 weer opgesteld moeten worden én hoe pastoraat en catechese in het komend jaar vorm krijgen.

Deze vergadering evalueren we ook het beroepingswerk rondom het beroep op ds. Hogendoorn. We kijken terug op een goed en open proces, waarin we als gemeente met ds. Hogendoorn en zijn gezin in gesprek zijn geweest. We zijn blij met de grondige en geestelijke werkwijze van de hoorcommissie, het korte gesprek met de kerkenraad over welke prediking in de Sionkerkgemeente nu echt nodig is, en de gemeenteavond waar verschillende gemeenteleden een persoonlijk inkijkje gaven in hun ervaringen in onze gemeente als ook de relevantie van een concrete Bijbelse prediking. We danken br. Bijl voor de goede voorbereiding en Corien Treffers, Marian van de Pol, Marijke Plug en Bart Kool voor hun bijdrage. Ds. Hogendoorn heeft dit zeer gewaardeerd. Hij herkende zich zeer in het door ons aangereikte profiel, en hij dankt de gemeente voor de warme en betrokken reacties tijdens en na de ontmoeting op de gemeenteavond. Na deze evaluatie bespreken we kort hoe het beroepingswerk verder zal gaan komende weken. De kerkenraad zal op 14 mei opnieuw bij elkaar komen om dan te bespreken of de advieslijst (van predikanten die mogelijk geschikt zijn voor onze gemeente) uitgebreid moet worden, dan wel welke predikant gehoord zal gaan worden.

We vragen u om blijvend gebed voor ons als gemeente om blijvende betrokkenheid, gebed en eensgezindheid in onze zoektocht naar een nieuwe predikant. We vragen u ook om gebed voor de kerkenraad zodat zij met wijsheid én in gehoorzaamheid aan God het beroepingswerk voortzetten als ook dat zij voldoende energie ontvangen om dit op te pakken naast alle lopende bezigheden (rond pastoraat, jeugdwerk, ouderenwerk, etc.).

Voor uw agenda . . .

  • Bijbelkamp: van 30 mei tot 1 juni 2019 wordt de zevende Bijbelkamp georganiseerd in Zevenaar. Op dit moment wordt het thema verder uitgewerkt. Meer informatie volgt t.z.t. in de kerkbode.
  • Overige activiteiten staan vermeld op de activiteitenkalender.

Wijziging bankrekeningnummer wijkkas

Het bankrekeningnummer van de wijkkas is per 1 november 2018 verandert. Het banknummer wordt NL97RABO0373718551 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Ede inz. Wijkkas Sionkerkgemeente. Het oude bankrekeningnummer (NL35VLB0226120937) komt daarmee te vervallen.

Naar de kerk? Beter op de fiets!

De werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede roept alle kerkgangers op om op de fiets naar de kerk te komen. Goed voor het milieu, goed voor de buurt en uw gezondheid. Meer informatie vindt u hier.