sionkerk logoSIONkerkgemeente

Kerkbodeberichten 5 juli

Berichtgeving kerkbode en pastoraat vacaturetijd

Voor berichten in de kerkbode, afkondigingen (ziekte, zorgen, jubiliea, geboorte, etc.) met de scriba. Kopij voor de kerkbode kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor vragen om (extra) ondersteuning in het pastoraat kunt u contact opnemen met tweede br. Siem Smidt 0318-693178). Als gemeente willen we heel graag met u meeleven ... deelt u dan uw zorg-, dank- of gebedspunt met ons? Dit kan allereerst via uw wijkouderling of via een bericht aan br. Smidt. 

Voedselbank

Voedselbank Ede heeft als doel mensen te helpen, die onder het bestaansminimum leven. In juli en augustus staan de kratten bestemd voor de voedselbank weer in de Sionkerk. Als diaconie willen we u vragen of u meehelpt om deze kratten te vullen. Vanuit de voedselbank is er behoefte aan houdbare producten. Helpt u ook dit keer mee om de kratten te vullen? Alvast hartelijk dank. Wijkraad diakenen

Beroepingswerk ds. de Wit

Vanochtend 13 juli heeft ds. de Wit laten weten dat hij het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. We danken de HEERE hiervoor en bidden dat hij hier tot rijke zegen mag zijn. We bidden ook voor de gemeente in Putten, wetend dat God zorg blijft dragen voor Zijn gemeente.

Communicatie via mail Sionkerk

Het komt regelmatig voor dat er gedurende de week bijzondere dingen gebeuren waar we u graag van op de hoogte stellen. Via de afkondigingen aan het begin van de dienst wordt dan wel veel informatie gedeeld, maar in de praktijk worden data en adresgegevens al snel vergeten. We kregen daarom als kerkenraad de vraag of het mogelijk was om relevante informatie ook via de mail te delen. Omdat we communicatie met de gemeente belangrijk vinden (zie ons beleidsplan) willen we positief op dit verzoek ingaan. Als u of jij de informatie rondom zieken, huwelijken, begrafenissen, jubilea, beroepen, etc. in uw mailbox wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin de opmerking dat u op de maillijst van de Sionkerkgemeente wilt worden opgenomen.

Verslag kerkenraadsvergadering 27 juni

De laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen heeft inmiddels plaatsgevonden. We kijken terug op een enerverend jaar waarin we als gemeente vacant zijn geworden en we mooie en verdrietige ervaringen met elkaar mochten delen. Zoals gewoonlijk starten we de vergadering met een Bijbelstudie. Voortbouwend op de preek van ds. de Wit staan we stil bij het ‘kennen van de liefde van Christus’. Elke zondag zien en horen we wat de HEERE Jezus voor ons gedaan heeft en wat Hij voor ons wil betekenen. Groeien wij daardoor in onze kennis van en onze liefde voor Christus? Wat bekent deze zinsnede eigenlijk? Waar zien we dat binnen de gemeente? En wat betekent dit voor de predikant die wij zoeken voor onze gemeente? In kleine groepjes hebben we daar als kerkenraadsleden over nagedacht.
Na deze opening bespreken we de lopende pastorale zaken binnen de gemeente en bespreken we de stand van zaken rondom het beroepingswerk. De Plaatselijke Regeling (waarin is opgenomen hoe wij binnen de Sionkerkgemeente met elkaar omgaan, hoe het gemeenteleven wordt georganiseerd, en hoe er keuzes worden gemaakt) is geüpdatet en zal op de website van onze gemeente worden geplaatst. De kerkenraadsvergaderingen voor het komende seizoen worden vastgesteld, evenals het Rooster van aftreden. In het najaar van 2019 is er één broeder aftredend en zijn er een zestal broeders aftredend en herkiesbaar. In september wordt bekend of zij zich opnieuw herkiesbaar zullen stellen. We bidden of God hen wijsheid wil geven voor deze keuze.
Als kerkenraad besluiten we dat het fonds Boersma ingezet kan worden voor drie sporen die ten goede komen aan pastoraat en diaconaat in onze wijkgemeente. Allereerst hebben we als Sionkerkgemeente de laatste jaren steeds meer contact met de buurt. Dit contact willen we komende jaren verder uitbouwen. Het lijkt ons verstandig om daarvoor niet het wiel helemaal zelf uit te vinden, maar daarbij gebruik te maken van bestaande expertise bij het IZB. In samenspraak met deze adviseur en de gemeente willen we dan kijken hoe dit vorm kan krijgen in onze gemeente, op zowel korte als lange termijn. Een tweede spoor waar we komende jaren extra aandacht aan willen geven is de relatief grote groep ouderen in onze gemeente die ouder zijn dan 80 jaar. Binnen deze groep gemeenteleden is er sprake van veel eenzaamheid. Het is binnen een normale werkweek onmogelijk om als predikant deze gemeenteleden elk jaar (of om het jaar) te bezoeken. Om hen voldoende pastoraal te ondersteunen wordt (in samenspraak met de nieuwe predikant) gezocht naar extra ondersteuning via een pastoraal medewerker. In samenspraak met de predikant, de huidige bezoekbroeders en ouderlingen wordt gezocht naar een goede invulling hiervan. Als laatste is er binnen de gemeente veel vraag naar geloofstoerusting en -opbouw, in het bijzonder voor de jongeren in onze gemeente en de jonge gezinnen. In samenspraak met de HJGB, de jeugdouderling en de gemeente willen we nagaan hoe we hen concreet ondersteuning kunnen bieden. U begrijpt dat deze plannen komende maanden nog concreter moet worden gemaakt. Zodra er meer bekend is, zult u hierover worden geïnformeerd.
Nieuw inkomende leden van onze gemeente krijgen altijd een welkomstbrief en worden binnen een aantal maanden bezocht. We besluiten om deze praktijk te continueren; de gesprekken worden namelijk gewaardeerd en nieuwe leden vinden het prettig om welkom te worden geheten in onze gemeente. Er wordt ook een nieuwe werkgroep ingesteld om het huidige beleidsplan voor de Sionkerkgemeente te updaten voor de periode 2020 tot en met 2023. Het heeft de voorkeur om hierbij voort te bouwen op het bestaande beleidsplan dat samen met de gemeente is opgesteld als ook de gemeente actief te betrekken bij de uitwerking van de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar. Na bespreking van een aantal praktische zaken wordt de vergadering afgerond.

Beleidsplan Sionkerk 2020-2023

Het is al weer vier jaar geleden dat we als gemeente samen hebben nagedacht hoe we gemeente willen zijn en wat God van ons als gemeente vraagt. Voortbouwend op de Bijbel hebben we onze roeping toen kort samengevat in vier begrippen: verkondigen, vieren, verdiepen, en verbinden. Om hier concreet vorm aan te geven hebben we met elkaar bedacht om gemeente-brede activiteiten te simuleren, regelmatig een preekbespreking te organiseren, het missionaire karakter van de gemeente te versterken, positief samen te werken met andere wijken en kerken binnen Ede, en enkele liturgische aspecten van de eredienst (o.a. ritmisch zingen) te evalueren. Heel belangrijk is ook dat we met elkaar besloten te hebben open en transparant te communiceren over zaken die spelen in de gemeente, via internet, kerkbode, nieuwsbrieven en gemeenteavonden. Terugkijkend zien we dat vrijwel alle beleidsvoornemens ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn, en we zijn blij met de inbreng vanuit de gemeente.

In het najaar van 2019 willen (en moeten) we als kerkenraad en gemeente een update maken van het beleidsplan voor de komende vier jaar, de jaren 2020 tot en met 2023. De broeders Assink, van de Blom en Ros zullen dit organiseren. Omdat we voor het vorige beleidsplan zo uitgebreid hebben nagedacht over wie we zijn en waartoe God ons roept (onze profielschets), stellen we voor om dat voor het komende beleidsplan niet over te doen. Wel willen we samen met de gemeente nadenken over een aantal beleidsvoornemens en onderwerpen waar we komende jaren aandacht aan moeten geven. Als u als gemeente al ideeën hierover heeft, schroom niet, maar laat het weten aan de scriba. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Tot slot...

Ik las van de week een mooi citaat dat ik graag wil delen. ‘Eigenlijk kun je de Bijbel alleen begrijpen als je de Bijbelboeken leest als aan jou persoonlijk gerichte liefdesbrieven van God. De woorden van de Schrift zijn signalen uit de hemel. Via de pen van de bijbelschrijvers komen ze uit het hart van God. Ik denk dat dit de dichter Martinus Nijhoff voor ogen stond toen hij schreef; ’want iedereen blijven Gods woorden vreemd, behalve hem die ze van God zelf verneemt’. Wie in de bijbel de stem van God verstaat, mag zichzelf gelukkig prijzen.’

Wijziging bankrekeningnummer wijkkas

Het bankrekeningnummer van de wijkkas is per 1 november 2018 verandert. Het banknummer wordt NL97RABO0373718551 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Ede inz. Wijkkas Sionkerkgemeente. Het oude bankrekeningnummer (NL35VLB0226120937) komt daarmee te vervallen.

Naar de kerk? Beter op de fiets!

De werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede roept alle kerkgangers op om op de fiets naar de kerk te komen. Goed voor het milieu, goed voor de buurt en uw gezondheid. Meer informatie vindt u hier.