sionkerk logoSIONkerkgemeente

Mededelingen

Kerkdienst, zondag 20 september

Zondag zijn er twee kerkdiensten in de Sionkerk. In de ochtenddienst gaat ds de Wit voor, en de preek zal gaan over 1 Samuel 3: 1 - 21 naar aanleiding van het jaarthema van de HGJB: Goed om te horen! In de middagdienst hoopt ds. Molenaar voor te gaan. Het thema van de preek is 'Als een boom...', gebaseerd op het Bijbelgedeelte van Psalm 1 en Genesis 39:2.

De diensten beginnen om 9:30 en om 17:00 uur. Van harte welkom om deze dienst vanuit huis mee te vieren. U kunt de dienst bijwonen via de uitzending bij Kerkomroep of Kerkdienstgemist. Meer informatie over de collectes vindt u verder op deze pagina. Aankomende zondag zijn deze bestemd voor Plaatselijk Jeugdwerk en het kerkenwerk in onze gemeente. 

Namens het JWO willen we alle jongeren (tot 16 jaar) uitnodigen om zondagochtend in de dienst aanwezig te zijn in verband met de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Voor jullie zijn de eerste banken voorin de kerk gereserveerd. Zo blijft er voldoende (veilige) ruimte voor gemeenteleden en gasten. Voor de dienst zullen we samen een lied zingen. Komende zondag hopen we ook afscheid te nemen van ouderling van Veldhuizen die na vele jaren zijn ambt mag neerleggen.

Oppas voor kinderen tijdens de kerkdienst

Vanaf zondag 13 september is er oppas in de bovenzaal van de kerk. Dat zal anders gaan dan we gewend zijn. Er is alleen ’s morgens oppas. Breng uw kinderen zoveel mogelijk door één ouder naar de oppas. We vragen u om de kinderen via de noodtrap buiten naar boven te brengen. Via de gewone deur en trap kunt u naar beneden naar de kerk. Let er op dat u dan de linkse deur neemt om de kerk binnen te gaan. Via de gewone trap komt u weer naar boven en via de buitentrap verlaat u de oppaszaal weer. Kinderwagens kunnen geparkeerd worden in de hal beneden voor de glazen wand.

Startdag en opening catechisatieseizoen

De zomervakantie is weer ten einde gekomen en dat betekent dat naast de scholen, ook het jeugdwerk in de kerk weer van start gaat. We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en weer met frisse zin het jaar kunnen beginnen. Dit jaar zal het startweekend op DV 19 en 20 september plaatsvinden. Het thema dit jaar is: “Goed om te horen”. Het was even spannend of de startdag wel door kon gaan, maar wij zijn blij dat we jou kunnen uitnodigen voor de startdag 2020. Er staan weer leuke en gezellige activiteiten op het programma en voor de 12+ natuurlijk een heerlijke BBQ. Het catechisatieseizoen wordt geopend door dominee De Wit op maandag 21 september in de Sionkerk. Björn van Veelen hoopt een thema te bespreken. Houdt de kerkbode in de gaten voor aanvullende informatie.

Openbare belijdenis 27 september

In de morgendienst van zondag 27 september hopen de volgende gemeenteleden belijdenis van het geloof af te leggen: M van de Pol, A Smit, C Treffers en W Treffers. Wij bevelen deze aanstaande belijdende leden in uw voorbede en meeleven aan. 

Zondagschool

Zondagmiddag 20 september is er in de Sionkerk een bijeenkomst voor de kinderen en ouders van de zondagsschool. U wordt uitgenodigd om deze te beluisteren of mee te kijken. Het begint om kwart voor twee. Vanaf volgende week zijn alle kinderen van 4-12 jaar weer van harte welkom in de Koepelschool. Voor meer informatie, zie de kerkbode.

Predikant in opleiding

Vanuit de PTHU is ds. de Wit gevraagd of het mogelijk is om een student te begeleiden in het laatste deel van zijn studie en ruimte te geven om praktijkervaring op te doen. Ds de Wit heeft hierin toegestemd. Richard Slingerland hoopt zijn stage hier te vervullen. Hij hoopt as zondagmorgen in de dienst aanwezig te zijn en zal zich in de komende kerkbode voorstellen.

Zesjaarlijkse stemming

Volgens de kerkorde van de PKN krijgen de stemgerechtigde leden van de gemeente iedere zes jaar de gelegenheid om zich uit te spreken over de manier van de verkiezing van ambtsdragers. Dit is in onze gemeente voor het laatst gebeurd in juni 2014. Op 15 oktober 2020 om 19:30 - 19:45 uur in de Sionkerk kunt u dit opnieuw aangeven. Aan de stemgerechtigde leden wordt gevraagd: Volgens welke procedure worden in de jaren 2020 t/m 2026 de ambtsdragers van de wijkgemeente gekozen? De kerkorde geeft daarvoor in ordinantie 3-6 twee mogelijkheden (modellen), waarbij we de mogelijkheid die in de Sionkerk tot nu toe gebruikelijk is, hieronder als eerste noemen.
Model 1. Het verkiezen van ambtsdragers op de manier van dubbeltallen per vacature. In dit geval vraagt de kerkenraad tijdig aan de leden van de wijkgemeente om (schriftelijk en ondertekend) aanbevelingen in te dienen van personen die naar hun mening voor verkiezing in een bepaalde vacature in aanmerking komen.
Model 2. Het verkiezen van ambtsdragers door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente uit een lijst per ambt. In dit geval maakt de wijkkerkenraad tijdig bekend in welke vacature(s) zal moeten worden voorzien en nodigt zij de wijkgemeente uit om (schriftelijk en ondertekend) aanbevelingen per ambt (ouderling, diaken, ouderling-kerkrentmeester) in te dienen.

Meer informatie over wat dat concreet betekent voor de stemmingsprocedure kunt u hier vinden

Kerkdiensten : aanmelden verplicht

Als u een dienst wilt bijwonen, dan moet u zich hiervoor aanmelden via deze link. Er is nog voldoende plaats, dus schroom niet om u aan te melden. Iedereen die zich heeft aangemeld afgelopen weken heeft - als het goed is - een uitnodiging ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, stuur dan een bericht naar de scriba. Hier vindt u het protocol hoe de kerkdiensten zijn ingevuld. Let wel, het protocol kan wijzigen zodra er versoepelingen optreden of uit de ervaringen blijkt dat bepaalde onderdelen niet goed werken. Als dat het geval is, wordt u hierover geinformeerd. Omdat veel communicatie hierover via de mail verloopt, adviseren we u om zich aan te melden voor de wekelijkse nieuwsmail bij de scriba.

Wat betekent dit concreet? Heel concreet betekent dit dat er alles aan gedaan wordt om onderling 1,5 m afstand te houden. Tussen beide diensten moet de kerk worden schoongemaakt. Als u bij de kerk aankomt, dan wordt u door de koster (of een ambtsdrager) naar uw plaats gebracht. 


Collecten en Ondersteuning Zendingswerkers

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

De opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgang zijn dit 3e kwartaal voor de IZB, voor het Missionair pionierswerk in Nieuwbouwwijk De Groote Wielen te Rosmalen, gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Wilt u onze zendingswerkers ondersteunen die zijn uitgezonden? U kunt hiervoor een bedrag overmaken op rekeningnummer NL94INGB0004011800 ten name van de Zendingscommissie, met de vermelding dat dit bestemd is voor de zendingswerkers. U kunt ook gericht doneren via de "persoonlijke" sites van Bjorn en Marlies, Heleen en Gerlinde.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)

Tot slot

Onze ogen zijn op de Heere. We bidden voor hen die leidinggeven aan ons land en werkzaam zijn in de ziekenhuizen. We bidden om Gods bewaring en weten ons verbonden in de gebeden.
Uw wijkkerkenraad