Skip to main content

Privacyverklaring

De Hervormde Gemeente Ede, gevestigd aan Driehoek 11a 6711 DH Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://hervormdede.nl/
Driehoek 11a 6711 DH Ede
0318 610438

Het hoofd van het kerkelijk bureau is de Functionaris Gegevensbescherming van de Hervormde Gemeente Ede Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Hervormde Gemeente Ede verwerkt via de website uw persoonsgegevens indien u gebruik maakt van bijvoorbeeld inschrijfformulieren voor activiteiten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In enkele gevallen wordt hiervoor Google Forms gebruikt, dit is dan duidelijk aangegeven. Lees de privacy verklaring van Google aangaande de gegevensverwerking door dat bedrijf. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in specifieke formulieren, in correspondentie of telefonisch;
 • internetbrowser en soort apparaat.

De Hervormde Gemeente Ede voert een ledenadministratie waarin de volgende gegevens verwerkt worden:

 • naam, adres, woonplaats, datum van vestiging op het woonadres;
 • geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat met datum ingang;
 • bankrekeningnummer(s);
 • gegevens over doop, belijdenis, inzegening huwelijk;
 • historie andere kerkgemeenschappen, einde lidmaatschap, vertrek naar andere gemeente;
 • vertrek naar het buitenland;
 • datum van overlijden.

De administratie van predikanten wordt gevoerd teneinde preekbeurten te plannen en vergoedingen uit te betalen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
Tijdens de kerkdiensten en andere activiteiten kunnen foto's gemaakt worden die op de website gepubliceerd worden, zoals bij een doopdienst of gemeentedag. Indien u niet gefotografeerd wenst te worden, dan kunt u dat voor aanvang van de dienst of activiteit aangeven. Bij onverhoopte plaatsing kunt u via de webmaster verzoeken de foto te verwijderen. Indien in de kerken van de Hervormde Gemeente Ede video-opnames worden gemaakt, dan staat dat aangegeven bij de ingang(en) van de kerk, of via geprojecteerde afkondigingen voorafgaand aan de kerkdienst. Als u niet in beeld wilt komen, vraag dan de ambtsdragers bij de ingang welke plekken niet gefilmd worden. De video-opnames worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en in enkele gevallen via kerkomroep.nl. Overige foto's op de website, zoals van ambtsdragers, zijn met toestemming geplaatst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Hervormde Gemeente Ede verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. verzenden van onze nieuwsbrief en/of een folder;
 2. om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de activiteit waarvoor u zich heeft ingeschreven;
 3. het gebruik door ambtsdragers in de kerkelijke wijkgemeenten;
 4. verwerking van mutaties in de persoonsgegevens en verstrekking daarvan aan de onder c. genoemde ambtsdragers;
 5. het toezenden van verzoeken in het kader van de Aktie Kerkbalans, financiële bijdragen aan de landelijke Solidariteitskas en verzoeken om een gift voor het Verjaardagsfonds;
 6. het toezenden van de kerkbode aan abonnementhouders.

Een klein deel van de verwerking is wettelijk verplicht, zoals persoonsgegevens van predikanten om aan onze belastingplicht te voldoen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Hervormde Gemeente Ede bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Hervormde Gemeente Ede verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de activiteit, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Hervormde Gemeente Ede gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Hervormde Gemeente Ede en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Hervormde Gemeente Ede wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Hervormde Gemeente Ede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het kerkelijk bureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.