oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Kinderoppas
Zondag 10 juni 2018
Kleintjes 0-2 jaar: Jos Hazeleger, Jolieneke van den Brink, Bernice Teunissen en Corianne Methorst
Peuters/kleuters 2-5 jaar: Johanna van der Maas, Martine Kersten, Rosemarijn Hekking

Zondag 17 juni 2018
Kleintjes 0-2 jaar: Bettina van Amersfoort, Angé Geluk, Colinda Hol en Niels Hekking
Peuters/kleuters 2-5 jaar: Annemieke van de Goor, Evelien de Vries en Ruben de Vries

Zingen – 5 minuten- voor de dienst
Zondag 10 juni 2018 - Morgendienst: Psalm 21:1 en 13 / Avonddienst: Psalm 39: 3 en 5
Zondag 17 juni 2018 - Morgendienst: Psalm 42: 5 / Avonddienst: Psalm 40: 1 en 2

Bij de diensten
10 juni. In de morgendienst bereiden wij ons voor op het Heilig Avondmaal. We lezen 1 Koningen 18. In de avonddienst gaat ds. D.G.R.A. Beekman van de Bethelkerkgemeente voor ons voor.
17 juni. Deze zondag zal het Heilig Avondmaal bediend worden. In de morgendienst lezen we 1 Koningen 19: 1-8. Izebel stuurt een bode die Elia zijn doodsvonnis aanzegt. Elia vlucht weg. Moe ligt hij onder een bremstruik. Dan stuurt ook de hemel een bode: 'Sta op, eet, de weg zou te zwaar voor u zijn.' In de avonddienst openen we opnieuw de Bijbel in 1 Koningen 19: 9-21. God verschijnt aan Elia. Niet in wind, niet in vuur, maar in het suizen van een zachte stilte. We zien uit naar een ervaring zoals Nicolaas Beets eens verwoordde:

DE MOERBEITOPPEN RUISCHTEN

'De moerbeitoppen ruischten;'

God ging voorbij;

Neen, niet voorbij, hij toefde;

Hij wist wat ik behoefde,

En sprak tot mij;

Sprak tot mij in de stille,

De stille nacht;

Gedachten, die mij kwelden,

Vervolgden en ontstelden,

Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen

Op ziel en zin;

'k Voelde in zijn' vaderarmen

Mij koestren en beschermen,

En sluimerde in.

De morgen, die mij wekte

Begroette ik blij.

Ik had zo zacht geslapen,

En Gij, mijn Schild en Wapen,

Waart nog nabij

Avond nieuwingekomenen
Voor allen die in het achterliggende jaar zich aansloten bij de wijkgemeente is er een avond belegd waarin we u graag ontmoeten. Op maandag 25 juni a.s. bent u en zijn jullie van harte welkom. Na schriftlezing en overdenking zal er een korte presentatie worden gegeven van de wijkgemeente, vervolgens zullen we in groepen uiteen gaan om elkaar beter te leren kennen en het Bijbelgedeelte te bespreken. Voor hen die willen is er tenslotte een rondleiding in de Oude kerk. We hopen velen te ontmoeten om nader met elkaar kennis te kunnen maken.
Uw wijkkerkenraad

Uit de kerkenraadsvergadering van 30 mei 2018
De vergadering wordt geopend met het zingen van Psalm 139 : 1 en 14 en gebed. De bezinning is uit hoofdstuk 3 van “Meten, weten en jezelf vergeten” van dr. H. van den Belt. In groepen wordt nagedacht over de betekenis van Psalm 139 voor onszelf en over de stelling: zelfonderzoek mag niet bij jezelf beginnen.

De volgende onderdelen komen aan de orde:
- De cursus Theologische Vorming gemeenteleden wordt onder de aandacht gebracht. De cursus start op 1 september a.s.
- In de zendingscommissie is vanuit onze wijkgemeente br. H. van de Weerd benoemd.
- In overleg met de afgevaardigde naar de synode is er een uitnodiging gestuurd naar het moderamen van synode gestuurd om de dienst op zondag 16 september bij te wonen. Het doel hiervan is hen kennis te laten maken met de breedte van de kerk en zegen en zorgen met elkaar te delen.
- Op D.V. zondag 26 augustus is er een preekbespreking waarbij de Bijbelkringen zich presenteren. Het jaarthema voor het komend seizoen is het boek Exodus.
- In september gaat er weer een huwelijkscursus van start.
- De data voor koffiedrinken en ontmoeting op zondagmorgen worden vastgesteld.
- Het protocol voor de beelduitzendingen van de kerkdiensten komt aan de orde. Er komt een proefperiode van 2 jaar. Daarna vindt er een evaluatie plaats. Op dit moment zijn de beelduitzendingen nog niet mogelijk.
- De kerkenraad neemt afscheid van prop. Langeweg. De preses bedankt hem voor de plek die hij heeft ingenomen en het werk dat hij heeft mogen doen. Prop. Langeweg bedankt de kerkenraad voor de gelegenheid die hij heeft gekregen om zijn vicariaat in onze wijkgemeente te mogen doorlopen.
Uw wijkkerkenraad

Einde stage Prop. A. Langeweg
Inmiddels is mijn stage aan een einde gekomen. Ik heb velen van u op verschillende wijzen mogen ontmoeten: pastoraat, catechese, ouderenmiddag, etc. Via deze weg wil ik u hartelijk danken voor de goede en gezegende ontmoetingen die er mochten zijn. Het is een jaar geweest, waarin ik veel van u mocht leren. Het einde van de stage betekent ook dat het einde van de opleiding in zicht is. Over een aantal weken zal de studie (D.V.) afgerond worden. Een lange weg en intensieve jaren, waar ik met veel zegen en dankbaarheid op terug mag kijken, mede omdat het voorspoedig is gegaan. Ik wens u als Oude Kerkgemeente veel zegen toe rondom het Woord. Waar het Woord het voor het zeggen heeft, mogen we veel verwachten. Om het met de prachtige woorden uit het Johannes Evangelie te zeggen: “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”
Prop. A. Langeweg

Vanuit de wijkdiaconie
Jaarlijks eten wij als diakenen vooraf aan onze diaconievergadering bij Meet-Inn. Dit jaar schoof dominee Molenaar aan met zijn gezin. We stelde hem naderhand een drietal vragen.
Wat stond er op het menu?
Voorgerecht: Knolselderijsoep met stokbrood.
Hoofdgerecht: Rijst en een bepaalde ovenschotel (vraag me niet de precieze ingrediënten...?) en komkommersalade.
Nagerecht: Griesmeel met vruchtensap.

Wat sprak aan?
Het spreken en eten met mensen van allerlei pluimage.
Allerlei thema's kwamen in de gesprekken voorbij.
Zonder enige terughoudendheid wordt verteld hoe ieder over allerlei thema's denkt.
Het gaat over van alles: Gesprekken over wat je lievelingspsalm is en gesprekken over de voetbalverenigingen in Ede.
Van gesprekken over de Heidelbergse Catechismus en het leerboekje van Abraham Hellenbroek tot wat je lievelingseten is.

Eten bij Meet-Inn: waarom ook een idee voor andere gemeenteleden?
Het is een hele lage drempel om kennis te maken met het diaconale aspect van gemeente-zijn. Je schuift met elkaar aan tafel. Voor mensen die alleen zijn en gezinnen, is het fijn om met anderen de maaltijd te gebruiken. Het is juist ook voor onze kinderen goed om kennis te maken met mensen die soms allerlei levenservaringen en levensverhalen meedragen. Allerlei 'bekende' mensen die we in het centrum tegenkomen, leer je juist daar kennen.
Uw wijkdiaconie

Gebedskring
Op donderdag 14 juni komt de gebedskring bij elkaar, van 19:15 tot 20.00 uur in Rehoboth. Van harte welkom!
Geanne de Lange

Giftenverantwoording
Ontvangen via oud. Koers € 50 (ter vrije besteding), via Ellie ploeg € 20 (wijkkas), via ds. Molenaar € 10 (wijkkas) en € 500 (kerk), via oud. Jansen een gift voor het verjaardagsfonds en via oud. Van Leeuwen € 20 (kerk). Op de bankrekening kwamen de volgende bedragen binnen: € 50 (kerkenwerk Oude kerk) en € 50 (evangelisatiewerk). Hartelijk dank voor deze giften.

Tenslotte
In de voorbereiding op het Heilig Avondmaal sluit ik de berichten af met een aantal zinnen van Calvijn: 'Wanneer wij gevoed en gelaafd willen worden met het lichaam en bloed van Jezus Christus, moeten wij weten dat Hij ons Hoofd is en dat wij in hem ingelijfd zijn om Zijn leden te zijn. God de Vader nu heeft ons zo met Hem verenigd dat wij in geen enkel opzicht gescheiden zijn. Alle ellende nam Hij op Zich en Hij geeft ons gemeenschap aan al Zijn schatten en gaven. Dit is de ruil die Jezus Christus doet, wanneer Hij Zich met ons verenigt. Hij neemt al onze armoede, al onze zonden en gebreken, niet maar om ze bij Zich te houden, maar om ze volkomen teniet te doen. Intussen schenkt Hij ons al Zijn weldaden, en dat terwijl wij zo arm en onwaardig zijn, dat wij niets tot onze zaligheid kunnen bijdragen. Jezus Christus vervult ons echter met alle goeds, want bij Hem is de bron die nooit kan opdrogen.' Een goede Avondmaalsdienst gewenst!