oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Voor alle genoemde data geldt Deo Volente (Jakobus 4 vers 15)

Kinderoppas
Zondag 10 november 2019
Baby’s: Annegé Groenleer, Magda den Besten, Jonathan van Silfhout en Daniel Hekking
Peuters: Edward Moree, Karianne Veerman en Marlies Post
Opstapklas 3+ Lineke Aangeenbrug

Zondag 17 november 2019
Baby’s: Antoinet Hendriksen, Nelleke van der Sluijs, Gerriette Methorst en Gerianne Brussen
Peuters: Gerrita van Steenbergen, Geretta Hooijer en Rianna de Haas
Opstapklas 3+ Gertine Baaijens

Zingen - 5 minuten - voor de dienst
Zondag 10 november 2019 - Morgendienst: Psalm 2: 6 en 7 / Avonddienst: Psalm 137: 1
Zondag 17 november 2019 - Morgendienst: Psalm 65: 1 / Avonddienst: Psalm 138: 1

Bij de diensten
10 november. In de morgendienst bereiden we ons voor op het Heilig Avondmaal. We lezen deze zondagen bundel vijf van het Psalmenboek. In deze dienst staat Psalm 143 centraal.
17 november. In de morgendienst staat de tafel van de Heere in ons midden en wordt de gemeente genodigd. We lezen Psalm 146. De avonddienst is een dienst van nabetrachting en dankzegging op het Heilig Avondmaal. We lezen Psalm 150.

Laten we elkaar stimuleren om de beide diensten te bezoeken. ‘Hoe lief heb ik Uw woning...’

Catechese 10-11 jr.
We leren de Bijbelboeken van het OT aan de hand van het lied: ‘Dit is het Oude Testament...’ We leren de Bijbelboeken van het NT aan de hand van het lied: ‘Dit is het Nieuwe Testament...’

Inmiddels hebben we geleerd dat we geschapen zijn naar het beeld van God in echte kennis, gerechtigheid en heiligheid, dat dit beeld gebroken is en in Christus Jezus weer wordt hersteld. We leren de hoofdlijn van het boek Genesis (wording) en zagen dat dit eerste bijbelboek ons leert hoe de wereld, de mensheid en het volk Israël geworden zijn.

11 november
We leren met elkaar de woorden uit de moederbelofte van Genesis 3: 15 en wat deze belofte betekent.

18 november
We leren de namen van de aartsvaders en hun vrouwen en wat hun namen betekenen.

Mentorcatechese 12-13 jr.
11 november. Les 4: Pesten of jezelf schamen, het komt allebei voor. Schrijf minstens drie dingen op waarom jij denkt dat dit gebeurt!
18 november. God als Vader. Lees samen met je ouders of verzorgers vraag en antwoord 26 van de Heidelbergse Catechismus door. Vraag aan hen wat dat voor hen betekent, en leer het antwoord wat je gelezen hebt uit je hoofd!

Introductiekring
De volgende introductiekring is op woensdag 13 november 2019 bij Wim Hage aan Kantstate 18. Inloop is vanaf 19:45 en de avond begint om 20:00 uur. We behandelen Nehemia 5. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Gebedskring
Op donderdag 14 november komt de gebedskring weer bij elkaar in Rehoboth. Van 19.15 tot 20.00 uur is iedereen van harte welkom!
Namens de Gebedskring, Geanne de Lange

Huisbijbelkring Berea
De volgende kringavond is D.V. 14 november. Deze avond staan we stil bij heel Romeinen 3. Cor bereidt deze avond extra voor. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar bij Wil en Betty de Beer, Gildestraat 76. Iedereen weer welkom!

Bijbelkring Rehoboth
Op woensdag 13 november hopen we weer samen te komen in Rehoboth van 10.00 – 11.30 uur. We lezen dan Romeinen 2 tot 3 : 20. Als voorbereiding lezen we hoofdstuk 3 van onze bijbelstudie Goudkoorts, getiteld ‘Gods oordeel.’ Ook de gespreksvragen van dit hoofdstuk die we met elkaar bespreken bieden een goede voorbereiding op de kringmorgen.

Voor hen die de vorige keren verhinderd waren is een exemplaar van het boekje beschikbaar. Maar ook nieuwe leden zijn alsnog van harte welkom. De bijeenkomst is via de kerkradio te beluisteren. We collecteren (in de pauze) voor het werk van de zendingswerkers die vanuit onze gemeente zijn uitgegaan. De vorige keer bracht de inzameling € 65,80 op. Heel erg bedankt! We hopen weer op een gezegend samenzijn. Burggraaf

Gemeente Onderweg avond
Op dinsdagavond 26 november zal de volgende Gemeente Onderweg avond worden gehouden. Voor deze avond hebben we de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, dr. ir. Steef de Bruijn uitgenodigd. Hij zal spreken over ‘Dilemma’s en grenzen in christelijke journalistiek’. Hoe moet je als redactie omgaan met alle (nep)nieuws en thema’s van elke dag. Er is dagelijks sprake van een zekere spanning tussen de ethische grenzen in de media. Het belooft weer een boeiende avond te worden over een hoogst actueel thema. De avond wordt gehouden in Rehoboth en begint om 19.30 uur met inloop en koffie. Het bezinnende gedeelte begint om 20.00 uur. De hele gemeente, vooral ook alle jongeren nodigen we van harte uit om aanwezig te zijn. Staat de avond al genoteerd in uw/je agenda?
Welkom! De commissie

Informatieavond plannen renovatie orgel Oude Kerk
Het orgel in de Oude Kerk werd in 1877 gebouwd door de bekende orgelmaker Lambertus van Dam uit Leeuwarden voor de Hervormde Kerk te Nieuwe Niedorp. In 1962 werd dit kerkgebouw afgebroken, het orgel werd onder advies van de organist Feike Asma aangekocht door de kerkvoogdij van de Herv. Kerk te Ede. Op 18 december 1967 werd het instrument na een grondige restauratie en uitbreiding in de Oude Kerk in gebruik genomen.

Thans moet een grote renovatie plaats vinden o.a. aan de windvoorziening. Om het orgel nog bespeelbaar te houden moesten al enkele noodgrepen worden toegepast. Er is een orgelcommissie samengesteld, bestaande uit: Addy Hekking, Bert van de Hoeve, Leander van der Steen, René van Maastricht, Arthur Bons en Berend van Steenbeek.

Op dinsdagavond 12 november a.s. zal er een informatieavond worden gehouden voor gemeenteleden betreffende de noodzakelijke komende renovatie van het orgel. Onze adviseur namens de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk Nederland, de heer Cees van der Poel zal aan de hand van een Power-Point presentatie in vogelvlucht ingaan op de geschiedenis van het orgel en de renovatieplannen verder toelichten. De werkzaamheden zullen september 2020 starten en worden uitgevoerd door Orgelmakers Van Vulpen te Utrecht.

Locatie: Gebouw ‘Rehoboth’, inloop vanaf 19.15 uur met koffie, tijdstip bijeenkomst van 19.30 – 20.30 uur. Wij nodigen u hiervoor hartelijk uit; naast gemeenteleden zijn uiteraard ook andere geïnteresseerden welkom! Aan het einde van de avond zal er een collecte zijn ten bate van het orgel.
Wijkraad Oude Kerkgemeente

Giftenverantwoording
Ontvangen via oud. Hekking sr. € 50 (renovatie orgel Oude Kerk), via oud. Stam € 10 (renovatie orgel Oude kerk), via oud. Jansen 2x een gift voor het verjaardagsfonds. Op de bankrekening een gift ontvangen van € 50 (kerkenwerk Oude Kerk), € 90 (wijkkas) en € 25 (GZB). Hartelijk dank voor deze giften.

Kruidnotenactie voor het zendingswerk
Op een aantal momenten kunt u de komende tijd kruidnoten kopen. Hiermee steunt u het zendingswerk in Indonesië, Bosnië en Centraal-Azië én heeft u iets lekkers voor een heerlijk avondje.

De kruidnoten zijn te koop op maandagavond 11 en 18 november tijdens de catechisaties en op de Gemeente Onderwegavond op 26 november. De kosten zijn € 3,25 per zak of drie zakken voor € 9,-. Wilt u kruidnoten kopen, maar bent u niet aanwezig op een van bovenstaande avonden? Neem dan contact op met Rijkjan Ploeg op telefoonnummer 06-252 717 72.

Dank
Het is hartverwarmend om te ervaren dat er zoveel mensen met ons meeleven na het zo plotseling overlijden van mijn man en onze (schoon) vader en opa, Arie Stomphorst. Groot is de lege plaats die hij achter laat, maar wij mogen verder in het vertrouwen dat God ons verder leidt.
Marriëtte Stomphorst- Stek, Martine, Ariën & Marieke Jonathan,  Jeroen & Dionne.

Tenslotte
Zondag bereiden we ons voor op het Heilig Avondmaal. In de achterliggende tijd zat ik te lezen in het boekje van Willem Teellink, ‘Het geestelijk sieraad van Christus' bruiloftskinderen’. Het boekje raakte me meer dan eens. Wellicht is het aan te raden om dit boekje eens te lezen in een week van voorbereiding. Indringend en bevrijdend spreekt hij over het Heilig Avondmaal als een maaltijd voor hen die in Christus de zaligheid zoeken en in Hem naar het heil verlangen. Het viel mij op dat in de begintijd van de Nadere Reformatie het verbond ook wanneer het gaat over het Avondmaal echt (nog) functioneert.

Opvallend genoeg worden er vragen door Teellink beantwoord, die ik ook vandaag in de gemeente beluister. Eén voorbeeld zou ik hier willen noemen: als gelovig christen wegblijven van het Avondmaal uit vrees dat ik daarna het niet kan opbrengen te leven zoals een avondmaalganger betaamt. Het is een vraag en overweging die ik nog weleens hoor in het gemeenteleven.

In weer een ander boekje ontzenuwt Teellink dit bezwaar kort en krachtig: ‘Een avondmaalganger is tot geen andere dingen verplicht dan waartoe ieder die onder het evangelie verplicht is. Laat niemand denken door zijn avondmaalsverzuim een grotere vrijheid tot overtreding van Gods geboden te hebben. Alsof de zonde dan minder ernstig zou zijn! Het tegendeel is waar. Zo houdt men juist de zonde aan de hand. Men moest de zaak liever omkeren, en niet van het Avondmaal wegblijven om de zonde aan de hand te houden, maar de zonde vaarwel zeggen om ten Avondmaal te gaan. Juist omdat dat afscheid van de zonde ons zo zwaar valt, heeft de Heere middelen beschikt die ons daarbij te hulp schieten. Eén van die middelen is bij uitstek het gebruik van het Heilig Avondmaal. Wie de strijd tegen de zonde aanbindt en telkens weer verliezen lijdt, die mag in deze maaltijd een krachtig middel tot versterking vinden. En wie aan dit versterkende middel voorbijgaat, betoont daarmee dat het leven naar Gods geboden hem geen ernst is. Wie het wel ernst is, die moet zich door geen aanvechting laten tegenhouden. Juist niet. Want de zwakheid die hem afschrikt, moet veeleer een aansporing zijn om van de versterkende maaltijd gebruik te maken.’

Met u zie ik uit naar deze versterking in de strijd tegen de zonde, zodat in de weken na het Avondmaal zichtbaar zal zijn dat het Avondmaal weer gevierd is in de Edese kerken.