oudekerkgemeente

Avondmaalsdiensten

Bediening Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar vindt in het midden van de gemeente de viering plaats van het Heilig Avondmaal. De zondag voorafgaande aan de bediening van het Heilig Avondmaal vindt een voorbereidingsdienst plaats.

Tijdens de morgendienst wordt het Heilig Avondmaal bediend en tijdens de avonddienst is er dankzegging voor en nabetrachting van het gevierde Heilig Avondmaal. De voorbereidingsweek is de week van zelfonderzoek en zelfbeproeving. Als u met de vraag zit voor wie het Heilig Avondmaal van de Heere is ingesteld, leest u dan vraag en antwoord 81 van de Heidelbergse Catechismus. Het is een Bijbelse zaak als het Heilig Avondmaal gevierd wordt in een sfeer van liefde, eensgezindheid en vergevingsgezindheid.

heilig avondmaal Mochten hierover pastorale vragen leven, dan kunt u dat melden aan de predikant of wijkouderling. De dienst van dankzegging en nabetrachting van het gevierde Heilig Avondmaal is onlosmakelijk verbonden met de viering van het Heilig Avondmaal. De data van de Avondmaalszondagen zijn: 
14 maart 2021
13 juni 2021
12 september 2021
12 december 2021

20 februari 2022
22 mei 2022
11 september 2022
13 november 2022

Bezinningsuur Heilig Avondmaal
Op de zaterdagavond voorafgaande aan de Avondmaalszondag komen we bijeen om ons te bezinnen op het Heilig Avondmaal. De aankondiging van deze bijeenkomst vindt u in de kerkbode. De ene keer komen wij samen in de Sionkerk en de andere keer in Rehoboth.

We beginnen om 19.30 uur en de bijeenkomst duurt een klein uur. Eén van onze wijkpredikanten zal dit uur leiden. In de achterliggende tijd hebben we het Avondmaalsformulier besproken. In de komende bijeenkomsten zullen we de bespreking van het formulier afronden. Daarna zullen wij een aantal psalmen met elkaar overdenken. We hopen dat het mag bijdragen aan een gezegende Avondmaalsviering.