Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

Domeinen

Om de organisatie van het kerkenwerk overzichtelijk te houden, is een structuur bedacht waarbij alle activiteiten en commissies zijn verdeeld over 9 domeinen. Elk domein heeft een stuurgroep. De voorzitters van deze stuurgroepen en de leden van het moderamen (predikant, scriba en voorzitter kerkenraad) vormen samen de kleine kerkenraad.

Jeugd

Het doel van het jeugdwerk in de Nieuwe Kerk is om samen Gods liefde te ontdekken en te ervaren. Relatie is daarbij het sleutelwoord. We hebben oog voor de kinderen en jongeren die ons in het jeugdwerk zijn toevertrouwd. Een en ander is vastgelegd in ons jeugdbeleid

Jeugdbeleid

Het doel van het jeugdwerk in de Nieuwe Kerk is om samen Gods liefde te ontdekken en te ervaren. Relatie is daarbij het sleutelwoord. We hebben oog voor de kinderen en jongeren die ons in het jeugdwerk zijn toevertrouwd.

De komende tijd willen we:

1) Jeugdleiders toerusten om de bestaande relaties die ze met kinderen en jongeren hebben, te zien en te benutten als pastorale kans. Luisteren naar hun verhalen zodat we weten hoe het met hen gaat. Hoe gaat het thuis en op school? Hoe gaat het met jou en de kerk, het geloof en God?

2) Bouwen aan een jeugdpastoraal team. Het jeugdpastoraal team (JPT) is een vangnet voor leidinggevenden in het jeugdwerk en pastoraal medewerkers bij vragen over (hoe om te gaan met) kinderen en jongeren. Het JPT is ook een vangnet voor de jeugd zelf, als zij tegen bepaalde problemen oplopen. Het jeugdpastoraal team bestaat momenteel uit:
Henriëtte Termorshuizen, tel. 0318-693750 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (contactpersoon) en Gerda van den Nieuwendijk.

3) Bouwen aan een plek van ontmoeting (soos). Een warme plek waar jongeren zich thuis voelen. Een plek waar ze gewoon gezellig kunnen ‘zijn’ en waar ze relaties met elkaar kunnen opbouwen.

4) Aandacht voor Veilig Jeugdwerk. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Daarom vinden wij afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk. Veilig Jeugdwerk vraagt van alle medewerkers en vrijwilligers, kinderen en jongeren, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels.

Als kinderen en jongeren ervaren dat er zo in onze gemeente naar hen wordt omgezien, geloven we dat ze daarin iets ervaren van Gods liefde.

X sluiten

Met het oog op veilig jeugdwerk  heeft de Nieuwe Kerk omgangsregels opgesteld.

Veilig jeugdwerk

Veilig Jeugdwerk Nieuwe Kerk Ede - Omgangsregels

Zien en luisteren

In het jeugdwerk van de Nieuwe Kerk Ede willen we samen Gods liefde ontdekken en ervaren. We willen goed zorgen voor de kinderen en jongeren die ons in het jeugdwerk zijn toevertrouwd. We hebben het beste met hen voor. Dat betekent dat we oog hebben voor hen, dat we hen écht zien. Dat betekent dat we luisteren naar hun verhalen zodat we weten hoe het met hen gaat. Hoe gaat het met je op school enzo? Maar ook: hoe gaat het met jou en de kerk, het geloof en God? Als kinderen en jongeren ervaren dat er zo in onze gemeente naar hen wordt omgezien, geloven we dat ze daarin iets ervaren van Gods liefde.

Veilig Jeugdwerk
Relatie zien we daarom als het sleutelwoord in ons jeugdwerk. Relatie vraagt om een veilige en vertrouwde omgeving bij jeugdwerkactiviteiten in onze gemeente. Het is belangrijk te begrijpen dat kinderen en jongeren kwetsbaar zijn. Het is belangrijk bewust bezig te zijn met hun veiligheid in ons jeugdwerk. Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Daarom vinden wij afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk. Veilig Jeugdwerk vraagt van alle medewerkers en vrijwilligers, kinderen en jongeren, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels zoals hieronder verwoord. Het zou te veel worden om alle zaken die anderen kunnen kwetsen in regels te verwoorden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wanneer iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Omgangsregels

Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze gemeente.Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.Ik val de ander niet lastig.Ik scheld een ander niet uit en doe niet mee aan pesten.Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht.Ik berokken de ander geen schade.Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden. Ik spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo nodig bij de leiding, de jeugdouderling of de vertrouwenspersoon.

X sluiten

Pastoraat

Onze gemeente is opgedeeld in tien ‘secties’ of gebieden. Iedere sectie bestaat uit ongeveer tachtig adressen van gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen. De pastoraal ouderlingen zijn samen met de predikant verantwoordelijk voor de pastorale zorg aan de gemeente. Zij leven mee bij blijde en verdrietige gebeurtenissen en komen desgewenst op huisbezoek. Ook het onderlinge pastoraat wordt gestimuleerd. Omzien naar elkaar vinden wij een wezenlijk onderdeel van gemeente zijn. 

Eredienst

Binnen de vaste kaders van een herkenbare liturgie zoeken we naar manieren om ook tijdens de erediensten ruimte te geven aan de diversiteit binnen de gemeente.
Lees hier meer over de criteria voor de liederenkeuze.

Vorming & Toerusting

Omdat wij een lerende gemeente willen zijn, wordt elk jaar aan de hand van een jaarthema een programma samengesteld van activiteiten die gericht zijn op groeien in geloof en discipelschap.

Diaconaat

De diaconie helpt onder het motto: “Helpen waar geen helper (meer) is”. De diaconie wordt gevormd door diakenen. Het diakenambt is bedoeld om invulling te geven aan christelijke barmhartigheid en gerechtigheid, gericht op ‘wereldlijke’ noden van de mens. Bovendien wordt de zorg voor Gods schepping in het oog gehouden.

Financiën en Beheer

Het is de taak van de ouderling kerkrentmeesters om ervoor te zorgen dat alle activiteiten op een verantwoorde manier kunnen worden gefinancierd. Ook dragen zij zorg voor de gebouwen en zijn zij verantwoordelijk voor de koster, de beheerder en de organisten.

Interkerkelijk

Vanuit dit domein bevorderen wij de lokale, nationale en internationale contacten van onze gemeente met andere kerken en geloofsgemeenschappen. Dat voedt het besef dat wij deel uitmaken van Gods wereldwijde Kerk. We belijden dit ook elke zondag: wij geloven in één algemene en katholieke kerk als gemeenschap van Christus-gelovigen.

Missionair

Wij willen een gastvrije gemeente zijn en moedigen elkaar aan om anderen uit te nodigen. Een paar voorbeelden van deze missionaire houding: jonge gemeenteleden nemen vriendjes en vriendinnetjes mee naar club of naar de jeugddienst, de “open maaltijden” en de ochtenden van “Koffie en Sfeer” worden bezocht door mensen die niet tot de kerkelijke gemeente behoren en de kerstnachtdiensten trekken een breed publiek.

Communicatie

Wij streven naar een samenhangende en gestructureerde communicatie waarbij gemeenteleden goed geïnformeerd worden over het beleid en de activiteiten in de Nieuwe Kerkgemeente. Dit zorgt voor een beter begrip, meer betrokkenheid en onderlinge verbondenheid.