Onze organisatie

Ouderlingen, predikant, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen vormen samen de kerkenraad van de Nieuwe Kerk. Daarnaast zijn er zogeheten domeinen, waarin alle activiteiten en commissies zijn ondergebracht.

Predikant

Sinds 27 september 2020 is ds. Peter Verbaan onze wijkpredikant. 

Ds. Jan van der Kolk is parttime werkzaam als bijstand in het pastoraat in onze wijk. Hij bezoekt voornamelijk oudere gemeenteleden.

Kerkenraad

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Nieuwe Kerkgemeente. De predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen vormen samen de kerkenraad. De scriba is het eerste aanspreekpunt. 

Ouderlingen dragen de pastorale verantwoordelijkheid voor de mensen in de Nieuwe Kerk. Daarnaast zijn er ouderlingen aangesteld voor jeugd, vorming en toerusting en missionair werk.

De ouderling-kerkrentmeesters behartigen de materiële belangen van de gemeente. Dat doen ze samen met kerkrentmeesters die geen lid zijn van de kerkenraad.

De diakenen richten zich op de dienst aan mensen in nood, dichtbij en ver weg.

Kleine Kerkenraad

In de Kleine Kerkenraad worden praktische en organisatorische zaken besproken. Ook worden de grote kerkenraadsvergaderingen voorbereid.

Domeinen

Om de organisatie van het kerkenwerk overzichtelijk te houden, is een structuur bedacht waarbij alle activiteiten en commissies zijn verdeeld over 9 domeinen. Elk domein heeft een stuurgroep. De voorzitters van deze stuurgroepen en de leden van het moderamen (predikant, scriba en voorzitter kerkenraad) vormen samen de kleine kerkenraad.

Lees meer
Onze Missie en Visie

Onze Missie en Visie

De Nieuwe Kerkgemeente wil een belijdende, veelkleurige en wervende geloofsgemeenschap zijn.

Lees meer

Onze organisatie

Onze organisatie

Ouderlingen, predikant, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen vormen samen de kerkenraad van de Nieuwe Kerk. Daarnaast zijn er zogeheten domeinen, waarin alle activiteiten en commissies zijn ondergebracht.

Lees meer

Onze kerkdienst

Onze kerkdienst

Als Nieuwe Kerkgemeente komen we twee keer per zondag bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten. De ochtenddienst begint om 9.30 uur. De middagdienst om 17.00 uur. Je bent van harte welkom!

Lees meer

Ons gebouw

Ons gebouw

De Nieuwe Kerk is direct herkenbaar als een protestants kerkgebouw in de stijl van de jaren dertig van de vorige eeuw. Het grondplan heeft de vorm van een Grieks kruis. Sinds 2001 is de Nieuwe Kerk een Rijksmonument.

Lees meer