Hervormde gemeente Ede

Echtpaar 2 enveloppen

Echtpaar 2 enveloppen

Uitleg waarom beide leden van een echtpaar elk afzonderlijk een brief krijgen met het verzoek om mee toe doen aan de Aktie Kerkbalans.

Dit jaar word de Actie Kerkbalans voor de tweeënveertigste keer gehouden. In onze Hervormde gemeente doen beide echtgenoten elk afzonderlijk mee aan het verjaardagfonds, aan de solidariteitskas en aan de collectes in de kerkdienst en tegenwoordig ook de Actie Kerkbalans. Aangezien er bij College van Kerkrentmeesters elk jaar vragen over binnenkomen lichten wij hieronder toe waarom er is gekozen om ieder lid van een echtpaar apart aan te schrijven.

Omdat alle leden van de gemeente zijn geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft, hebben wij de vrijmoedigheid om u als lid van de kerk uit te nodigen mee te doen aan de Actie Kerkbalans. Het jaarlijkse verzoek om een financiële bijdrage. Vanwege de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het kerkenwerk ontvangen daarom beide leden van een echtpaar elk afzonderlijk een brief.

Voor het ontvangen van één brief per echtpaar is geen bijbels antwoord, in Exodus 35 vers 29 staat: 'Alle mannen en vrouwen van wie het hart gewillig was, droegen bij aan al het werk dat de HEERE door de dienst van Mozes bevolen had te doen.'

Een kerkelijk antwoord is er evenmin. Artikel IV van onze kerkorde vermeldt in lid 2: 'Alle leden van de gemeente zijn geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft.' Daaronder vallen ook onze financiële gaven.

Een historisch antwoord kan wel gegeven worden. Voordat de Actie Kerkbalans 42 jaar geleden van start ging, hadden we in de kerk de vrijwillige bijdrage. Deze was evenals de latere Actie Kerkbalans bedoeld voor alle meerderjarige gemeenteleden. Echter toen was de praktijk dat een echtpaar niet elk afzonderlijk, maar als echtpaar werd aangeschreven. Dat had zijn oorsprong in de hoofdelijke omslag, een kerkelijke belasting die vroeger per hoofd van het gezin door de kerk geheven werd.

Wij willen, evenals voorgaande jaren, aansluiten bij de persoonlijke roeping.

College van Kerkrentmeesters