Hervormde gemeente Ede

Onderzoek naar betrokkenheid bij kerk en geloof

Afstudeer- en promotieonderzoek

Onderzoek naar betrokkenheid bij kerk en geloof

TeusVdLagemaat

In de periode februari – april 2011 is, in samenwerking met de wijkkerkenraden 1, 3 en 8, een onderzoek uitgevoerd onder leden van deze wijkgemeenten. Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen:

  • Een afstudeerproject naar de manier waarop gemeenteleden betrokken zijn bij hun wijkgemeente en het christelijke geloof (door middel van het houden van interviews). Hieraan hebben uiteindelijk 42 gemeenteleden deelgenomen.
  • Een afstudeerproject naar de manier waarop binnen de wijkgemeenten rond de Oude Kerk en de Bethelkerk (1-3 en 8)wordt omgegaan met processen van individualisering.

Beide deelonderzoeken zijn uitgevoerd binnen het kader van een promotieonderzoek van T. van de Lagemaat (Veenendaal, docent Christelijke Hogeschool Ede). Hierin staat de vraag centraal in hoeverre het individualiseringsproces binnen de stroming van de Gereformeerde Bond zichtbaar wordt. Naast standpunten die hierover landelijk worden ingenomen richt dit onderzoek zich op de beschrijving van een plaatselijke situatie. Daarvoor is medewerking gevraagd aan de betrokken drie Edese wijkgemeenten.

In de afronding wordt gerapporteerd hoe de veranderingsprocessen op het niveau van de gemeente spelen (met name in de kerkenraad en de gemeenteactiviteiten) en hoe dit speelt bij een doorsnee van de gemeenteleden.

Omdat gekozen is voor het voeren van een uitgebreid gesprek met gemeenteleden is niet iedereen voor dit onderzoek benaderd. Wij zijn blij met de deelname van vele gemeenteleden, wat heeft geleid tot goede gesprekken. Hieraan is vanuit de volle breedte vanuit deze wijkgemeenten meegedaan.

Bij de uitvoering van het onderzoek zijn enkele begeleidingscommissies gevormd, die toezicht houden op de uitvoering ervan. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen:

  • Wijk 1, br. Metz (tel. 613667)
  • Wijk 3, br. Redert (tel. 643123)
  • Wijk 8, br. Havelaar (tel. 638305)

Studententeam_onderzoek_gemeenteledenVerder is er een externe begeleidingscommissie. Daarin zitten drie theologisch geschoolde deskundigen, die ook letten op de kwaliteit van het onderzoek. De afronding van de totale studie is gepland voor eind 2012/begin 2013.

De wijkkerkenraden hopen dat de uitkomsten hen helpen bij de bezinning op de eigen taak om vorm te geven aan het kerk-zijn in de tijd waarin wij leven.

Studententeam interviews: op de foto, van links naar rechts: Stefano Patti, Nel de Bruin, Gertjan Kant, Bart van 't Ende en Nadia Kroon
Studententeam wijkfunctioneren: René van Silfhout en Bert Fluit