oudekerkgemeente

17 januari: Leerdienst 18 - De kerk!

In de avonddienst van 17 januari a.s. zal er opnieuw een leerdienst worden gehouden vanuit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Er staan nog een viertal leerdiensten uit dit belijdenisgeschrift gepland. We openen de Schriften en lezen artikel 27. Dit keer zal het gaan over de kerk. Meer dan eens horen we zeggen dat we op verjaardagen twee onderwerpen mijden: politiek en kerk. Alleen deze leerdienst gaan we het er wel over hebben. Wat geloven we eigenlijk van de kerk? Wat is een kerk? Vragen te over. We gaan het zien. 

Nederlandse Geloofsbelijdenis
Artikel 27 - De katholieke of algemene kerk 

Wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering van mensen die waarachtig in Christus geloven, die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus, gewassen door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is er geweest van het begin van de wereld af en zal er zijn tot het einde toe; want Christus is een eeuwige Koning, die niet zonder onderdanen kan zijn. En deze heilige kerk wordt door God bewaard of staande gehouden tegen het woeden van de gehele wereld, hoewel zij soms een tijdlang zeer klein en als tot niets schijnt te zijn geworden in de ogen van de mensen. Zo heeft de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab zevenduizend mensen voor zich behouden, die hun knieën voor Baäl niet gebogen hadden. Ook is deze heilige kerk niet gelegen in, gebonden aan of beperkt tot een bepaalde plaats of gebonden aan bepaalde personen, maar zij is verspreid en verstrooid over de gehele wereld. Toch is zij met hart en wil samengevoegd en verenigd in eenzelfde Geest, door de kracht van het geloof.