oudekerkgemeente

26 augustus: Leerdienst 3 Nederlandse Geloofsbelijdenis

Stel dat iemand je vraagt: 'Waarom is de Bijbel, volgens jou, het Woord van God?' Wat zeg je dan?

In deze derde leerdienst vanuit de Nederlandse Geloofsbelijdenis staan we stil bij deze vragen. In de avonddienst van D.V. 26 augustus a.s. zullen we met elkaar spreken over de vraag waarom de Bijbel het Woord van God is. Thema voor de preek is: 'Het boek dat praat!?' Na de dienst zullen we met elkaar de preek bespreken in Rehoboth en zullen de verschillende Bijbelkringen zich presenteren. Wees welkom!

Schriftlezing - 2 Petrus 1
Tekstlezing - 2 Petrus 1: 19-21

Artikel 3
De Heilige Schrift
Wij belijden dat dit Woord van God niet is gezonden noch voortgebracht door de wil van mensen, maar de heilige mannen Gods hebben gesproken, gedreven door de Heilige Geest, zoals de heilige Petrus zegt [2 Petr. 1:21]. Daarna heeft God door een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid, Zijn dienaren, de profeten en apostelen, geboden Zijn geopenbaarde Woord op schrift te stellen, en zelf heeft Hij met Zijn vinger de twee tafelen van de Wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften de heilige en goddelijke Schriften.

Artikel 4
De canonieke boeken van het Oude en het Nieuwe Testament
De Heilige Schrift is voor ons vervat in twee delen: het Oude en het Nieuwe Testament. Dit zijn canonieke boeken, waartegen niets valt in te brengen. Hiertoe worden in Gods kerk gerekend: de boeken van het Oude Testament: de vijf boeken van Mozes, namelijk Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium; Jozua, Richteren, Ruth, twee boeken van Samuël, twee boeken van de Koningen, twee boeken van de Kronieken, Paralypomenon genaamd, (Paralypomenon betekent letterlijk ‘wat weggelaten is’, zo genoemd omdat Kronieken werden beschouwd als een supplement bij Koningen), het eerste boek van Ezra, (3 en 4 Ezra behoren tot de apocriefe boeken. 2 Ezra wordt niet genoemd; vermoedelijk omdat in de Vulgaat het boek Nehemia 2 Ezra heet). Nehemia, Esther, Job, de Psalmen van David, drie boeken van Salomo namelijk Spreuken, Prediker en Hooglied; de vier grote profeten: Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, (Het boek Klaagliederen wordt in de Nederlandse tekst (1619) en de Franse tekst (1619) niet afzonderlijk vermeld; wel in de Latijnse tekst), Ezechiël en Daniël; en vervolgens de andere twaalf kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, (Het boek Habakuk wordt niet vermeld in de Nederlandse tekst, maar wel in de Franse en Latijnse tekst), Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi. Het Nieuwe Testament: de vier evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes; de Handelingen der apostelen; de veertien brieven van de apostel Paulus, namelijk aan de Romeinen, twee aan de Korinthiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Kolossenzen, twee aan de Tessalonicensen, twee aan Timoteüs, aan Titus, aan Filemon, aan de Hebreeën; de zeven brieven van de andere apostelen, namelijk de brief van Jakobus, twee brieven van Petrus, drie van Johannes, de brief van Judas en de Openbaring van de apostel Johannes.

Artikel 6
Het onderscheid tussen de canonieke en de apocriefe boeken
Wij onderscheiden deze heilige boeken van de Apocriefen, namelijk het derde en vierde boek van Ezra, het boek Tobias, Judith, het boek van de Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, de toevoegingen bij het boek Esther, het gebed van de drie mannen in het vuur, de geschiedenis van Susanna, van het beeld Bel en van de draak, het gebed van Manasse en de twee boeken van de Makkabeeën. De kerk mag deze wel lezen en er ook onderwijs uit ontvangen, voor zover zij overeenstemmen met de canonieke boeken. Maar zij hebben zo’n kracht en gezag niet, dat men door welk getuigenis uit hen dan ook enig punt van het geloof of van de christelijke religie zou kunnen bevestigen. Laat staan dat ze het gezag van de andere heilige boeken zouden kunnen verminderen.