oudekerkgemeente

30 september: Leerdienst 4 Nederlandse Geloofsbelijdenis

'In de komende jaren zal de discussie over het gezag van de Schrift dé vraag worden in het gereformeerde deel van de kerk.' Deze uitspraak schijnt prof. dr. Graafland gedaan te hebben in de negentiger jaren van de vorige eeuw. Hij heeft geen ongelijk. Hoe zien we nu de Schrift? Welk gezag heeft de Bijbel in ons leven? Geloven we werkelijk dat de Schrift het onfeilbare Woord van God is? Dan heeft dat gevolgen. In de avonddienst zullen we over deze vragen nadenken.

Schriftlezing:
2 Timotheüs 3: 10 - 4: 5

Tekstlezing:
2 Timotheüs 3: 16-17

Nederlandse Geloofsbelijdenis
Artikel 5

Het gezag van de Heilige Schrift
Wij ontvangen al deze boeken alleen als heilig en canoniek om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfel alles wat zij bevatten. En dit niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als zodanig erkent, maar vooral omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, dat ze van God zijn, terwijl zij ook het bewijs daarvan in zichzelf hebben, aangezien zelfs blinden kunnen tasten dat de dingen die daarin voorzegd zijn, gebeuren.

Artikel 7

De volkomenheid van de Heilige Schrift
Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat. En dat alles wat de mens dient te geloven om zalig te worden daarin voldoende onderwezen wordt. Want omdat de gehele wijze van de dienst die God van ons vraagt daarin uitvoerig is beschreven, is het de mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd, anders te leren dan ons nu geleerd is door de Heilige Schriften. Ja, al was het ook een engel uit de hemel, zoals de apostel Paulus zegt [Gal. 1:8]. Want omdat het verboden is aan het Woord van God iets toe- of iets af te doen [Deut. 4:2;12:32], blijkt daaruit voldoende dat haar leer zeer volmaakt is en in alle opzichten volkomen. Men mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig zij ook geweest zijn, gelijk stellen met de goddelijke geschriften, noch de gewoonte met de waarheid van God (want de waarheid gaat boven alles), noch het grote aantal, noch de oudheid, noch de concilies, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf [Ps. 62:10]. Daarom verwerpen wij van ganser harte alles wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, zoals de apostelen ons geleerd hebben: Beproeft de geesten of zij uit God zijn [1 Joh. 4:1]. Evenzo: Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis [2 Joh. 10].

Lees hieronder nog eens de vorige leerdiensten terug: