kleopaslogo

Kerkomroep

Kerkomroep Apps voor uw mobiele aparaat!

Installeren:         Meer over Apps

27/05 09:00 ds. N.W. van den Houten

Welkom
Zingen Psalm 121:1,2 OB
Stil gebed, votum en groet
Zingen HH 383 Maak mij rein voor U
Gebod
Zingen Psalm 19:3,5
Gebed
Zingen kinderlied HH 50 Heer, U kent mij als geen ander
Schriftlezing 1 Petrus 4,12-19
Opwekking 745
Verkondiging “De vuurproef” n.a.v. 1 Petrus 4:12
Gezang 109:1,3,4
Gebeden
Voorbede
Collecte
Slotlied gezang 303:3,5
zegen

27/05 ds. J.M. Molenaar

Zingen Hemelhoog 351
Votum en groet
Zingen Psalm 33: 1 en 2 (Berijming 1973)
Belijdenis van het geloof
Heidelbergse Catechismus
Zondag 7
Vraag 22: Wat is dan voor een christen nodig te geloven?
Antwoord: Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt, dat is wat de artikelen van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof ons in een hoofdsom leren.
Vraag 23: Hoe luiden die artikelen?
Antwoord:
1. Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere.
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.
5. Ten derden dage opgestaan van de doden.
6. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.
10. Vergeving van de zonden.
11. Opstanding van het vlees.
12. En een eeuwig leven.
Zondag 8
Vraag 24: Hoe worden deze artikelen ingedeeld?
Antwoord: In drie delen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping, het tweede over God de Zoon en onze verlossing, het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging.
Vraag 25: Wanneer er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt u er dan drie, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest?
Antwoord: Omdat God zich in zijn Woord zo geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.
Zingen Avondzang: 7 (Berijming 1773)
Gebed
Schriftlezing
Markus 1: 9-13 (Herziene Statenvertaling)
Efeze 1: 3-14
Zingen Psalm 115: 1 en 2 en 3 (Berijming 1973)
Preek: 'Het mysterie van de drie-eenheid!'
Zingen Psalm 89: 3 en 4 (Berijming 1773)
Dankgebed
Collecte
Zingen Gezang 255: 1, 2, 3, 4 (Liedboek 1973)
Zegen

Kerkomroep Kleopasgemeente

Kerkelijk Centrum Emmaus Ede
Laan der Verenigde Naties 94
6716 JE Ede


Werkt het niet? Kik dan hier voor de kerkomroep website!
Datum Uitzending
20-05-2018 16:42 KijkLuister
20-05-2018 10:27 KijkLuister
20-05-2018 08:27 KijkLuister
13-05-2018 16:41 KijkLuister
13-05-2018 10:23 KijkLuister
13-05-2018 08:32 KijkLuister
10-05-2018 08:36 KijkLuister
06-05-2018 17:36 Luister
06-05-2018 17:27 Kijk
06-05-2018 16:41 KijkLuister
Oudere uitzendingen

Kerkomroep Hulp en instructies

Deze functionaliteit werkt in de meeste browsers, met twee uitzonderingen:
- FireFox vereist dat er een aparte plugin wordt geïnstalleerd, klik
hier voor instructies.
- Chrome laat soms geen beeld zien, hier is nog geen oplossing voor.

Indien het niet werkt, dan kunt u altijd nog rechtstreeks naar www.kerkomroep.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark, Kleopasgemeente)