Logo groot
Beleid

Beleidsplan 2017 - 2020 de Arkgemeente

 Stad op een Berg

                                                     Visie en beleid van De Arkgemeente voor de periode 2017-2020

‘Een stad op een berg kan niet verborgen blijven’ (Mattheüs 5:14b)
Tijdens bezinning op gemeente-zijn werd deze metafoor gekozen als beeld voor De Arkgemeente.
De tekst staat in de context van zout en licht, twee eigenschappen van christenen. Met het beeld van ‘de stad op de berg’ spreekt de Here Jezus zijn discipelen aan om hen duidelijk te maken wat hun roeping in de wereld is. Een stad op een berg is van alle kanten zichtbaar. Hij kan eenvoudig niet verborgen blijven. Juist dit beeld van Jezus vraagt om bezinning, kritische bezinning. Zijn wij ons voldoende bewust van deze hoge opdracht? Het is de opdracht van de gemeente om nabij de mensen te zijn en zo het leven uit het evangelie zichtbaar te doen zijn: als een stad op een berg! De bouwers van een stad wilden dat deze gezien zou worden (bijv. vanuit de zee als ‘baken’).

Enkele kenmerken voor een stad zijn - en daarachter met trefwoorden wat dit betekent voor de kerkelijke gemeente:

. woonplaats (onderhoud: infrastructuur, woningbouw etc.)       = prediking, toerusting

. veilig (toen omringd door muren)                                                = pastoraat
. toevluchtsoord (allerlei soorten mensen vinden onderdak)      = jeugdwerk, diaconaat

. aantrekkingskracht (prettig vestigingsklimaat)                         = missionair

. zichtbaar (duidelijk profiel, vgl. skyline van moderne stad)       = helder beleid

. dynamisch (een stad leeft)                                                           = organisatie

Wie zijn wij?

Wij zijn een Christelijke gemeente, waar iedereen welkom is en een plek heeft.
God, Die de wereld liefheeft, staat in onze gemeente centraal. In Zijn Zoon Jezus Christus is Zijn liefde en genade duidelijk zichtbaar geworden. Jezus gaf Zijn leven voor ons aan het kruis. Op grond van deze liefde hebben wij hoop voor deze wereld en deze hoop willen we delen met iedereen die daarnaar uitziet. Daarom willen we als gemeente Gods grote liefde en genade steeds weer centraal stellen in ons vieren, in ons omzien naar elkaar en in onze betrokkenheid op de wereld. Vanuit deze overtuiging willen wij in de ontmoeting van God en mensen met elkaar zoeken naar wat God ons door zijn Woord en Geest wil leren.

Beleidsplan wijkgemeente De Ark 2017-2020

Inleidende opmerkingen:

 • In dit beleidsplan, bedoeld als leidraad onderweg, zijn de resultaten van boven genoemd bezinningstraject van                         kerkenraad en gemeente verwerkt.
 • Het beleidsplan is bewust kort gehouden. Het biedt een kader waarop wij de komende jaren willen inzetten: (1) de gemeenschap met God en met elkaar, (2) leven als getuigende gemeenschap, en (3) het in stand houden van een financieel gezonde situatie.   
 • Dit beleidskader van de Arkgemeente staat niet op zichzelf. Als gemeente maken we deel uit van de Hervormde Gemeente Ede. In bredere kring maken we deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en weten ons daarbinnen bijzonder verbonden met de gereformeerde traditie. Dit houdt in, dat we het gezag van de Bijbel als Gods Woord erkennen en dat de rechtvaardiging van de goddeloze kernelement van ons belijden is. Ook weten we ons verbonden met de evangelische beweging.  
 • In de Edese context nemen we actief deel aan ontmoetingen met christelijke gemeenten en kerken.  
 • Via enkele missionair werkers die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden naar het buitenland, zijn we ook – zij het meer op afstand en indirect – verbonden met de wereldwijde kerk. Momenteel betreft dit Jaap en Mirjam Haasnoot in Afrika. In samenwerking met de Algemene Kerkenraad wordt via de GZB een partnerschap in Albanië onderzocht.
 • Tot slot hopen en bidden we dat het beleid ons helpt om meegenomen te worden in hetvernieuwende en verrassende werk van Christus door Woord en Geest.

Definitieve Versie pag 1 van 4                                   20 juni 2017                       Arkgemeente, visie en beleid 2017 - 2020

1. Gemeenschap met God en met elkaar

Om te leven als gemeente van Christus voor elkaar en in de wereld, luisteren we steeds weer naar de Bijbel. Daarbij belijden we onze afhankelijkheid van de leiding van de Heilige Geest. De wekelijkse verkondiging van het Woord vormt dan ook het centrum van ons gemeente-zijn. In lijn met de gereformeerde traditie staat het luisteren naar Gods Woord centraal en wordt het hele leven en alle handelen in de gemeente daardoor bepaald. Wij zetten in op een heldere en eerlijke doorvertaling van de gegeven woorden in de Schrift naar ons leven hier en nu.

In de leerdiensten doen wij dat vooral aan de hand van het belijden van de kerk of thematisch, met als tweeledig doel: de geestelijke vorming en de praktische toerusting van de gemeente. In bijzondere diensten geven we nadrukkelijker dan gewoonlijk aandacht aan kinderen, jongeren of mensen die niet of minder vertrouwd zijn met de Bijbelse boodschap.

Omdat wij geloven dat de boodschap van God bedoeld is voor alle mensen, jong en oud, wordt er naast diepgang gestreefd naar maximale verstaanbaarheid, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden bereikt met de boodschap van heil in Jezus Christus.

Doel: Mensen vertrouwd maken met de bijbelse boodschap zodat zij van daaruit leren te leven in dienst aan God en de naaste.

Beleidsvoornemens 2017-2020

 • De prediking en de Bijbelkringen blijven op elkaar afgestemd. In de eerste plaats door op deze kringen Bijbelgedeelten te bespreken die in de preken aan de orde komen. Ten tweede doordat kringleiders worden toegerust (zowel praktisch als inhoudelijk). In de derde plaats door in de kring samen in gesprek te gaan over de vraag hoe wij antwoord geven op het gehoorde Woord in ons eigen leven.   
 • In de zondagse erediensten draagt de liturgie bij aan de ontmoeting met God zelf, de verkondiging van Zijn Woord, gebed en de lofprijzing van Zijn grote Naam. Naast dat de liturgie gekleurd is door de traditie waarin we staan, is er blijvende aandacht voor nieuwe invulling van (onderdelen van) de eredienst. Daarbij valt te denken aan een nieuwe vorm van leerdiensten en lofprijzing en aanbidding in zangdiensten.   
 • De betekenis van de doop krijgt meer aandacht. We investeren in dooponderricht en in meer begeleiding van de ouders die hebben laten dopen.   
 • Om ook kinderen en jongeren vertrouwd te maken met de eredienst en de Bijbel is door de jeugdraad aangereikt om in elke dienst aandacht te geven aan de (vele) kinderen die de dienst meemaken. Aan de voorganger wordt ruimte gegeven om daar een passende invulling aan te geven.   
 • Opgroeiende jongeren worden toegerust tijdens de catechese en de verschillende vormen van jeugdwerk. Een aantal malen per jaar zal tijdens de dienst speciaal aandacht worden geschonken aan de kinderen en jongeren. De diensten worden zo mogelijk mede voorbereid door de jongeren zelf.   
 • Eveneens zal een aantal malen per jaar een dienst worden gehouden die vooral gericht is op hen die niet (meer) betrokken zijn bij de gemeente en de erediensten. Ook de Kerstnachtdienst is een van deze diensten.  
 • De Arkgemeente zoekt naar aansluiting bij missionaire netwerken in ons land.   
 • Het pastoraat wordt gedaan conform de volgende uitgangspunten: onder pastoraat verstaan wij het namens Christus en Zijn gemeente aanwezig zijn bij en betrokken zijn op het leven van mensen, om samen met hen te zoeken hoe zij vanuit de woorden van God uit en voor Hem kunnen leven. Het onderling pastoraat wordt gestimuleerd in de wijksecties. Ouderlingen en sectiewerkers verrichten huisbezoek. In het geval van ouderen, (chronisch) zieken en rouwdragenden en in bijzondere situaties streven zij naar een hogere frequentie.
 • We oefenen ons als gemeente in het onderlinge gesprek met elkaar rond bijbels-theologische, ethische thema’s. 
 • De diaconie zal, naast de zorg die al lange tijd wordt verstrekt aan hen die dat nodig hebben nabij en ver weg, extra aandacht schenken aan hen die door de veranderde financiële situatie van ons land in de knel kunnen komen. 
 • De diaconie wil meer vorm geven aan het diaconaat in het gebied rond De Ark met aandacht voor praktische hulp en eenzaamheid. Daarbij wil de diaconie gemeenteleden steeds meer betrekken bij de diaconale activiteiten.
 • De vorming en toerusting die aan de gemeente wordt aangeboden, wordt mede bepaald door de geestelijke vragen en behoeften van de gemeente. Op grond daarvan bepaalt de toerustingscommissie, samen met de kerkenraad welke onderwerpen aan de orde komen. Het aanbod van de toerusting wordt afgestemd met het aanbod van andere wijkgemeenten.
 • Met de jeugdraad is regelmatig overleg over de participatie van kinderen en jongeren in de gemeente en de erediensten. Te denken valt daarbij aan het musiceren van kinderen en jongeren. De organisatie daarvan valt onder de muziekcommissie.
 • Bijzondere aandacht gaat uit naar de leeftijdscategorie 17-25 jaar. Jeugdraad en Toerusting zullen dit coördineren.
 • In de predikantsvacature die ontstaat per 1 juli 2017 wordt gezocht naar vervulling met bijzondere aandacht voor jeugd en gezin.

Definitieve Versie pag 2 van 4                                    20 juni 2017                      Arkgemeente, visie en beleid 2017 - 2020

2. Getuigende gemeenschap

‘Een stad op een berg kan niet verborgen blijven’. Zij heeft uitstraling naar buiten. En zodoende aantrekkingskracht op mensen. De Arkgemeente is zich daarvan bewust in de geografische context waar zij is gesitueerd, concreet de wijk Ede-Veldhuizen/Klaphek. Zij biedt graag onderdak aan mensen die God zoeken. Gastvrijheid is een van haar eigenschappen.

 Doel: Een gemeente die leeft vanuit de omgang met God en de navolging van Christus en het Evangelie in woord en daad met elkaar en anderen deelt. 

Beleidsvoornemens 2017-2020

 • Vormgeven aan uitkomsten van het Buurtenonderzoek dat in de wijk Veldhuizen plaatsvond in 2013. Wijkbewoners verwachten dat de kerk zichtbaar, dienstbaar en gastvrij is.   
 • Bewustwording creëren dat elk gemeentelid binnen zijn eigen netwerk en met zijn eigen talenten vorm kan geven aan de missionaire opdracht.  
 • Het is ons verlangen dat in het samen delen van het geloof ook mensen uit de buurt en uit onze eigen netwerken betrokken worden. Met het oog daarop is en wordt er missionair werk ontwikkeld vanuit de gemeente.  
 • Bij alle bezigheden en activiteiten van de Arkgemeente is steeds de vraag aan de orde, welke uitstraling zij naar buiten hebben. Iedereen (gemeenteleden, ambtsdragers en medewerkers) dient hiervan doordrongen te zijn. Die houding vraagt om voortdurende bezinning en toerusting. Evangelisatie- en toerustingwerk besteden hier aandacht aan. Beleids- en werkplannen worden hierop afgestemd.   
 • Naast het geven van hun plaats in de eredienst, streven we ernaar dat ook jongeren met hun talenten worden aangemoedigd om mee te bouwen aan de geloofsgemeenschap. Ook het contact tussen jongeren en ouderen zal gestimuleerd worden.   
 • Er zal worden gezocht naar nieuwe manieren om de ontvangst van gasten en nieuwkomers in de zondagse eredienst en de gemeente te verbeteren.

Definitieve Versie pag 3 van 4                                    20 juni 2017                      Arkgemeente, visie en beleid 2017 - 2020

 • De kerkenraad wil ruimte geven aan pastorale, diaconale, gemeenschapsvormende en missionaire activiteiten die uit gemeenteleden opkomen. De kerkenraad vervult daarbij een positief-kritische, stimulerende en coördinerende rol.   
 • De Arkgemeente wil meer present zijn in de buurten en de wijk Ede-Veldhuizen/Klaphek. Hiertoe zal met alle betrokken organisaties (andere kerken, wijkteam, buurtcentra, Malkander, etc.) contact worden gelegd en onderhouden. Ook probeert de gemeente aanwezig te zijn bij wijkgerelateerde activiteiten. Zij participeert hierin via gemeenteleden. Via eigen organisaties (jeugdwerk, diaconie, missionair team) is zij bij verschillende activiteiten betrokken en stimuleert de gemeente tot deelname.   
 • De diaconie onderzoekt diaconale kansen in de wijk in overleg met andere kerken (Open Hof), buurtinstanties en organisaties als HiP, ‘ Dien je stad’, ‘ de vrijwilliger’ en ‘voor elkaar in De Ark’.  
 • De diaconie stimuleert het diaconaal bewustzijn in de secties en verzorgt toerusting in de teams.  
 • De diaconie rust de gemeente toe om invulling te geven aan de diaconale roeping van ieder gemeentelid om zo samen als gemeente naar mensen om te zien.  
 • De kerkenraad wil werken aan een goede samenhang tussen de activiteiten van de gemeente. Daarbij heeft de verbinding tussen de bestaande gemeente en de missionaire activiteiten bijzondere aandacht. Beter enkele zaken goed georganiseerd dan vele zaken die niet voldoende van de grond komen of voortgezet kunnen worden.  
 • Kringen zullen worden toegerust om deelname mogelijk te maken van nieuw gelovigen die doorstromen vanuit missionair werk of van degenen die als nieuwkomer in ons midden komen.
 • Het is van groot belang dat er een betere communicatie rond de wijkgemeente De Ark komt. Hierbij kan worden gedacht aan het bijhouden van de website, het gebruik van de beamer voor en in de diensten, het fotoboek van gemeenteleden, de berichtgeving middels een wijkgids, het verzorgen van video’s bij bijzondere diensten, enz. Een nieuwe Communicatiecommissie zal hierbij de taken moeten coördineren.  

3. Rentmeesterschap

Aan het gemeente-zijn zit ook een zakelijke kant. De kerkenraad en in het bijzonder de kerkrentmeesters willen daar op een geestelijke manier leiding aan geven.

Doel: een financieel gezonde situatie, waarbij gemeenteleden zorg dragen voor de financiering van de gemeenteactiviteiten en bijdragen aan het instandhouden van de predikantsplaatsen en de gebouwen.

 Beleidsvoornemens 2017-2020 

 • De kerkrentmeesters richten zich met name op het mogelijk maken van de activiteiten van de gemeente en op de betrokkenheid bij het financiële beleid van de Hervormde Gemeente Ede.   
 • Naast de zorg voor het centrale beleid willen we tevens zoeken naar ontwikkeling van een eigen budget, eventueel via de wijkkas, om zelf te voorzien in zaken die nodig zijn rond De Ark.   
 • De gemeenteleden worden meer betrokken bij de financiële situatie en gevraagd verantwoordelijkheid te blijven dragen voor financieringen van de activiteiten van de gemeente en het missionaire werk daarbuiten.   
 • We streven naar een blijvende financieel gezonde basis voor de activiteiten van de gemeente.   
 • De kerkrentmeesters zijn zich in hun werk bewust van hun verantwoordelijkheid voor het na en bezien of en hoe De Ark duurzamer kan zijn (stadsverwarming, zonnecollectoren, etc). rentmeesterschap over de schepping. In het kader van duurzaamheid gaan zij de eigen footprint
 • We dragen bij aan tijdig en goed onderhoud van kerkgebouw en pastorie. Daarnaast willen we dat het kerkgebouw voldoet aan de belangrijkste behoeften vanuit de gemeente. Concreet betekent dit het zo snel mogelijk realiseren van een uitbouw voor onder andere jeugdwerk, Kinderark en overige activiteiten die wekelijks plaatsvinden zoals lezingen en Kinderark en overige activiteiten die wekelijks plaatsvinden zoals lezingen en het kader van WMO.

Definitieve versie pag 4 van 4                                 20 juni 2017                         Arkgemeente, visie en beleid 2017 - 2020