Logo groot

Toerusting

introductie JAARTHEMA -17-18-(S)AMEN

boekenlegger 17 18 voorBeste gemeenteleden,

Zoals u gewend bent, zullen we ook dit jaar op diverse momenten en diverse plaatsen aan de hand van een jaarthema nadenken over datgene wat God tot ons zegt via de Bijbel.

Tijdens het seizoen 2017-2018 hopen we dit met elkaar te doen aan de hand van het Marcus evangelie rond het jaarthema   ‘Samen .......’.

‘Samen... ‘ drukt uit dat de gemeente in de Ark een gemeenschap vormt die met elkaar vorm wil geven aan het geloof en hierin elkaar terzijde wil staan zoals in 1 Korinthe 12 vers 12 en 13 geschreven staat: ‘Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt.’

Zo zijn wij in de Ark één lichaam met vele leden. Eén gemeenschap van gelovigen, maar een ieder met zijn eigen gaven en talenten. Eén gemeenschap waarin wij samen invulling geven aan ons geloof en samen uitzien naar de wederkomst van Christus.
Gezellig samen zijn kan bij dit thema makkelijk het belangrijkste doel worden. Dat is zeker niet de bedoeling. ‘Samen .....’ heeft aspecten waarbij de gemeenschap in de Ark centraal staat, maar ook zeker aspecten waarbij het ‘Samen.... leven in de wijk’ aan bod komt.

Het thema ‘Samen .......’ kan heel mooi ingevuld worden vanuit de gemeenschap in Christus die wij samen in de Ark vormen. Daarin kunnen diverse aspecten naar voren komen die voor een gemeenschap belangrijk zijn. Zeker wanneer gemerkt wordt dat een leven vanuit een gemeenschap steeds meer onder druk komt te staan.
Het thema ‘Samen......’ krijgt invulling door het leven van Jezus te volgen, zoals dit beschreven staat in het evangelie van Marcus. Vandaar ook de subtitel:      ‘Samen ........ leven in het Licht van het evangelie’

Wat zegt Jezus nu zelf over de gemeenschap van heiligen? Hoe is Jezus met zijn eigen leven ons tot voorbeeld geweest? Hoe kunnen we met elkaar die gemeenschap blijven vormen? Hoe leven wij samen met de mensen uit de wijk? Hoe vormen wij met elkaar dat ene lichaam waarvan Christus het hoofd is?

Tijdens elke toerustingsdienst komt er een aspect van ‘Samen .....’ aan bod. In onderstaand overzicht is weergegeven welke subthema’s en Bijbelgedeelten aan bod komen. Na elke toerustingsdienst komt er, zoals de laatste jaren gewoon is, een hand-out beschikbaar. boekenlegger 17 18 achter

In het verleden werden er gedurende het seizoen diverse toerustingsavonden georganiseerd, waarvoor vaak een spreker uitgenodigd werd om het thema handen en voeten te geven. Komend seizoen wordt dit op een andere manier vorm gegeven.
In het seizoen worden een aantal activiteiten georganiseerd waarbij het thema ‘Samen...’ vorm gegeven wordt. Hierbij kunt u denken aan:

- een maaltijd met elkaar, maar ook met mensen vanuit de wijk

- vrijwilligerswerk in de wijk uitvoeren, vergelijkbaar met NL doet

- contact zoeken met de Pleinen en/of Slunterhof

- ...................

De activiteiten zullen komend seizoen dus heel praktisch zijn.
Bij het organiseren van deze activiteiten zullen we samenwerken met de diaconie, aangezien er ook diverse diaconale activiteiten uitgevoerd zullen worden.
In de loop van het komende seizoen zult u hier verder over geïnformeerd worden.

Ook de kinderen worden meer betrokken bij het jaarthema. De Kinderark zal de eerste zondag van de maand tijdens hun moment in de consistorie ook met het thema bezig zijn. Ook de oudere kinderen in de kerk worden meer bij de toerustingsdienst betrokken door b.v. een kijk- en luisterwijzer uit te delen aan het begin van de dienst of b.v. door aan het einde van de dienst hen een flyer mee te geven om thuis over de dienst nog eens door te praten.

Op deze manier mag de gemeente in de Ark het komende seizoen vorm geven aan het samen christen zijn, aan het samen leven met de mensen in de wijk.

Draagt u/jij hier het komende seizoen ook aan bij?

Commissie Toerusting en Missie

handouts-JAARTHEMA-16-17 MEER dan een minderheid

jaarthema 16 17Aantekeningen bij de toerustingsdiensten

 

 

 

Bijbelstudies rond "Als kinderen andere wegen gaan"

De commissie Vorming en toerusting van wijk 6&7 heeft onlangs twee toerustingsavonden gehouden over afhaken en kerkverlating. Deze avonden werd materiaal gebruikt van de IZB.

Voor wie geinteresseerd is, zijn er drie Bijbelstudies beschikbaar over dit onderwerp 

Lees meer