Hervormde gemeente Ede

 • Oude kerk

  De Oude Kerkgemeente is de wijk in het centrum en het noordoosten van Ede.

 • Rehoboth

  Rehoboth, het Kerkelijk Zalencentrum voor heel de Hervormde gemeente, ligt in het centrum van Ede

 • Sionkerk

  De Sion Kerk gemeente is de wijk westelijk van het centrum van Ede.

 • HAK Winkel van Sinkel

   

   

   

   

  De Winkel van Sinkel - voor de smalle beurs!

  Bezoekadres: Veenderweg 118a, Ede

  Woensdag
  10.00 - 12.00
  13.30 - 17.00
  19.00 - 21.00

  Zaterdag
  10.00 - 12.00

  Winkel van Sinkel
 • Nieuwe kerk

  De Nieuwe Kerkgemeente is de wijk zuidelijk van het centrum en noordelijk van de spoorlijn van Ede.

 • Bethelkerk

  De Bethelkerk gemeente is de wijk zuidelijk van de spoorlijn en oostelijk van de Stadspoort.

 • De Ark

  Bij de Arkgemeente horen de wijken Veldhuizen en Klaphek.

 • Kleopasgemeente

  De Kleopasgemeente is de wijk in en rondom de Rietkampen.

 • Bethanië

  Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië - preekplaats.

De kerkdienst

Hoe verloopt een kerkdienst?

De dienst bestaat uit verschillende onderdelen.

Aanvang: De dominee komt binnen met een aantal leden van de kerkenraad. Een van hen leest de mededelingen voor en draagt de verantwoording over aan de dominee door hem de hand te schudden. Hierna is er ruimte voor stil gebed. De dominee spreekt met het Votum ons vertrouwen in God uit. Daarna begroet de dominee namens God de gemeente.

Zingen: Tijdens de dienst worden er diverse psalmen, gezangen en/of andere liederen gezongen. Deze passen bij het thema van de dienst.

Lezing: Over het algemeen wordt in de morgendienst de wet (Tien Geboden) gelezen. Tijdens de middag- of avonddienst belijden we ons geloof met de geloofsbelijdenis. De dominee leest één of meerdere gedeelten uit de Bijbel. In de preek wordt een gedeelte hiervan verder uitgediept.

Bidden: Tijdens de kerkdienst wordt er gebeden. Voor de preek vragen we God of Hij het Woord wil zegenen. Na de preek staan dankzegging en voorbede voor andere mensen centraal.

Preek: De dominee overdenkt in de preek het Bijbelgedeelte en legt uit wat God hiermee bedoelt. Centraal staat het verlossingswerk van Jezus Christus. De preek wordt afgesloten met het woord ‘Amen’.

Collecte: Er zijn twee of drie collectes per kerkdienst. De doelen worden verteld bij de afkondigingen.

Afsluiting: De gemeente gaat staan en ontvangt de Zegen voor zichzelf en voor anderen. Als de zegen uitgesproken is, verlaten de dominee en de ambtsdragers de kerk. De organist speelt een lied op het orgel of de piano en je kunt de kerk verlaten.

Wat gebeurt er na afloop van een kerkdienst?

In de hal of buiten is het mogelijk met gemeenteleden kennis te maken, te spreken of te ontmoeten (vragen te stellen). Regelmatig wordt er met de gemeente koffie of limonade gedronken.

Welke speciale kerkdiensten bestaan er?

Huwelijksdienst
Veel mensen kiezen ervoor om, naast het burgerlijk huwelijk, Gods zegen over hun huwelijk te vragen in een speciale kerkdienst.
Bij de voorbereiding van de huwelijksdag kan contact worden opgenomen met de wijkpredikant. Met hem kan de datum, het tijdstip en de locatie afgestemd worden. Een aantal weken voor de huwelijksdatum zal een gesprek plaatsvinden met de predikant met het doel nader kennis te maken en de invulling van de huwelijksdienst te bespreken.
In een huwelijksdienst belooft het echtpaar elkaar trouw te zijn en geven ze antwoord op de huwelijksvragen uit het huwelijksformulier. Het echtpaar ontvangt de zegen van God op hun huwelijk. Familie, vrienden en gemeenteleden zijn getuige van deze feestelijke gebeurtenis.

Doopdienst
Als er in de gemeente een kindje geboren is, kunnen de ouders het laten dopen.
In de week voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop vindt met de predikant en eventueel andere ouders die een kind laten dopen, een doopgesprek plaats. Hier wordt ingegaan op de vragen rondom en de betekenis van de Heilige Doop.

In de dienst staat het dopen van de kinderen centraal. De ouders zitten voorin de kerk, de kinderen worden op aanwijzing van de predikant naar binnen gedragen. De predikant leest het doopformulier en stelt een aantal vragen aan de ouders.
De predikant doet drie maal wat water over het hoofd van de dopeling in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vervolgens worden de ouders toegezongen en richt de predikant zich nog in een persoonlijk woord naar de doopouders. Na de doopdienst wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld de doopouders de hand te drukken en Gods Zegen toe te wensen bij de (geloofs)opvoeding van hun kind(eren).

Belijdenisdienst
Gemeenteleden die belijdeniscatechese hebben gevolgd, kunnen belijdenis doen van hun geloof in een de Belijdenisdienst. Meestal is dit rond Pasen.
Deze mensen laten aan God en de gemeente horen en zien dat het geloof in Jezus belangrijk is in hun leven. De predikant bereidt samen met de groep de dienst voor. Familieleden, vrienden en gemeenteleden zijn getuige van deze gebeurtenis.
Denkt u er zelf over om belijdenis te doen, dan kunt u hierover contact opnemen met de predikant.

Kerkelijk bureau

 

Open van maandag t/m woensdag: 8.00u - 11.00u

Driehoek 11a - Ede
Tel. 0318 610438

Lees meer

Winkel van Sinkel openingstijden



Woensdag
10.00 - 12.00 alleen beneden
13.30 - 17.00 beneden en boven
19.00 - 21.00 beneden en boven

Zaterdag
10.00 - 12.00 alleen beneden

Lees meer

VEILIG MET iDEAL

Webwinkel