oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Kinderoppas
Zondag 21 januari 2018
Kleintjes 0-2 jaar: Paulien de Kat, Geanne de Lange, Henriette Hol en Anne-Lynn van Leeuwen
Peuters/kleuters 2-5 jaar: Esther Methorst, Willie Methorst en Lisette Slemmer

Zondag 28 januari 2018
Kleintjes 0-2 jaar: Marinda Kroon, Marjanne Hagendijk, Anna van Meijeren en Joanne van Wijngaarden. Hekking
Peuters/kleuters 2-5 jaar: Dinanda van Appeldoorn, Rianne van Silfhout en Julia van Wijngaarden

Zingen voor de dienst
Zondag 21 januari 2018 - Morgendienst: Psalm 134: 1 en 3 / Avonddienst: Psalm 16: 3 en 4
Zondag 28 januari 2018 - Morgendienst: Themalied / Avonddienst: Psalm 17: 3 en 4

Bij de diensten
21 januari. In de morgendienst zal de doop bediend worden aan vier kinderen van de gemeente. We openen de Bijbel in het evangelie van Johannes. En lezen in Johannes 1. De precieze tekst weet ik nog niet helemaal. In de avonddienst gaat ds. A.A. Floor uit Barendrecht voor ons voor.

DOOPLIED
O God, Die naar Uw strenge wet
het onboetvaardige geslacht
eens door de zondvloed hebt gestraft,
maar Noach in de ark gered,

Die Farao verdrinken deed,
toen hij verstokt was van gemoed,
maar Israel met droge voet
deed uitgaan door de Rode Zee,

Die in Uw Zoon aan ons gelijk
het water van de doodsjordaan
over Zijn hoofd hebt laten gaan,
zalige zondvloed tot ons heil,

laat dit water van de doop
de kinderen, die Gij ons geeft,
bij Jezus Christus ingelijfd
begraven worden in Zijn dood, -

dat zij, tot leven opgestaan
met Die hen voorging in de dood,
kruisdragend, in geloof en hoop
en liefde, vrolijk verder gaan,

en in hun laatste ogenblik,
het oog alleen op U gericht,
voor Jezus Christus in 't gericht
getroost verschijnen zonder schrik,

door Jezus Christus onze Heer,
Die met de Vader en de Geest
één enig God, voor eeuwig leeft
en tot in eeuwigheid regeert.

Naar het 'Zondvloedgebed'

28 januari. In de morgendienst wordt de zogenaamde Gezin- Kerk en Schooldienst gehouden. We lezen Daniël 6. De God van Israël blijkt een Verlosser te zijn! Dit keer zullen de kinderen en ouders van de Paasbergschool in ons midden zijn. We hopen dat iedereen een plek in de kerk kan ontvangen. De kosters doen hun best. In de avonddienst gaat ds. C.W. Saly voor ons voor.
We zien uit naar en bidden om gezegende diensten.

Uit de kerkenraadsvergadering van 13 december 2017
De vergadering wordt geopend met het zingen van Psalm 72 : 2 en 6 en gebed. In verband met de benoeming van een diaken is de Schriftlezing en meditatie uit Handelingen 6 : 1 t/m 7.  Vervolgens worden de volgende onderwerpen behandeld:
- In de komende vergaderingen wordt voor de inleiding het boek  “Meten, weten en jezelf vergeten, Het geheim van de  geloofszekerheid” van Dr. H. van den Belt behandeld.
- Op verzoek van het landelijk Pioniersnetwerk van de PKN gaan afgevaardigden van   de  Oude Kerkgemeente, het CEB en de KenHem Community met elkaar in gesprek.
- De kerkenraad  benoemt br. C.A. de Vries tot ouderling-kerkrentmeester. Als secretaris van het College van Kerkrentmeesters wordt hij als boventallig lid aan de kerkenraad toegevoegd. De kerkenraad gaat ermee akkoord br. De Vries voor te dragen aan de classicale vergadering om afgevaardigd te worden naar de Generale Synode. Inmiddels is hij door het breed moderamen van onze classis benoemd als afgevaardigde naar de Generale Synode.
- De (her)bevestiging  van ambtsdragers zal plaatsvinden op D.V. 7 januari 2018 in de avonddienst.
- Naar aanleiding van een brief van de Gereformeerde Bond onderzoekt de kerkenraad op welke manier onze wijkgemeente met bestuur en directie van de Hervormde scholen mee kan denken in zaken betreffende de verantwoordelijkheid voor de christelijke vorming van onze jongeren.
- De huwelijkscursus “Marriage Course” is positief ontvangen en wordt vervolgd.
- Br. J.L.J. Zijl wordt benoemd als diaken in de vacature van br. Snetselaar.
De wijkkerkenraad

Ontmoetingsmorgen Ouderenbezoekwerk
Wij nodigen u uit voor een gezellig samenzijn op onze ontmoetingsmorgen D.V. woensdag 24 januari in Rehoboth. Om 9.30 uur staat de koffie/thee klaar en rond 11:30 uur willen we afsluiten. Ds. Molenaar zal een meditatie houden; daarnaast willen we enkele liederen met elkaar zingen. Allen hartelijk welkom!
Commissie Ouderenbezoekwerk

Mentorcatechese
22 januari
We denken deze keer na over de hemel. Kun je een bal of bol in zijn geheel in één keer bekijken? Welke truc wordt er daarom in een atlas uitgehaald om toch een wereldkaart te kunnen maken? We gaan proberen een oude of lekke plastic bal zo open te knippen dat deze netjes op een plat vlak neergelegd kan worden. Wat heb je trouwens nodig om je de hemel voor te kunnen stellen?

29 januari
Deze keer een les over 'behouden zijn' of 'verloren gaan'. Wat betekent het dat je behouden bent? Leer vraag en antwoord 21 van de Heidelbergse Catechismus uit je hoofd!
De mentoren

Alpha-cursus: Opgeven kan nog!
Vorige week vond de informatieavond plaats van de Alpha-cursus. Was u/jij niet in de gelegenheid om bij deze informatieavond aanwezig te zijn? Dat is niet erg, want je kan jezelf of iemand anders nog steeds opgeven! Aanstaande woensdagavond 24 januari beginnen we om 19.00 uur met de eerste cursusavond in Rehoboth. Aanmelden kan via Rinie van de Top (06-10335987 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Wees meer dan welkom en gedenk in ieder geval de cursisten en dit evangelisatiewerk in uw en jullie gebeden.
Het Alpha team

Kernhemkring Daniël
Op donderdag 1 februari komen wij weer bij elkaar. We zijn welkom bij Bertus en Gertine van den Brink, Wilterdinkstraat 18. We starten om 19.45 en behandelen met elkaar hoofdstuk 7 en het Bijbelgedeelte waar het in dit hoofdstuk over gaat. Tot dan!

Gebedskring
Op donderdag 25 januari komt de Gebedskring weer bij elkaar, van 19:15 tot 20.00 uur in Rehoboth. Van harte welkom!                                                              
Geanne de Lange
Giftenverantwoording
Ontvangen via oud. Van Beek € 20 (kerkelijk werk), via oud. Hekking sr. € 20 (wijkkas), via ds. Molenaar € 17,60 (kerk). Via de Oude kerkgemeente kwam een schenking binnen van € 10.000, waarvan € 5.000 bestemd voor de centrale diaconie en € 5.000 voor de wijkgemeente Oude kerk. Hartelijk dank voor deze giften en bijzondere schenkingen.

Tenslotte
- Er zijn veel zorgen bij veel gemeenteleden. We mogen elkaar meenemen in de gebeden. Wij hebben een grote Hogepriester, Die medelijden heeft (Hebreeën 4).
- Inmiddels ben ik begonnen met de persoonlijke gesprekken met de belijdeniscatechisanten. Ook daarvoor vragen wij uw gebed. 'Wil hen in Uw verbond bewaren.'
- We zijn dankbaar dat ook dit jaar de Alphacursus van start kan gaan. We wensen cursisten en leiding de zegen toe van Hem Die als een Herder zoekt.
- We wensen de (her-)bevestigde broeders Gods zegen toe op hun jawoord. Wij zijn 'mensen uit het stof opgedoken (Calvijn)'. Het stemt ons ootmoedig dat de Koning van de Kerk ons stelt in het ambt. Wij staan in een lange traditie. De jaren door heeft de Heere in Ede trouw gegeven aan het Woord, aan de belijdenis en aan de kerk. We hebben daarom een hoge verantwoordelijkheid om de kerk ook vandaag bij Christus te bewaren. Het formulier tot bevestiging vind ik altijd wel erg uitgebreid. Gaandeweg in de bevestigingsdienst dacht ik echter dat het geen kwaad kan om juist vandaag eens even de tijd te nemen voor dit formulier, zodat we weer beseffen wat het ambt betekend. Ik zie met u uit naar volhardende trouw aan Christus, aan het Woord en aan elkaar.